Subkutan kvarliggande kateter

Indikation och dokumentation

En subkutan kvarliggande kateter läggs in för att administrera läkemedel och syftet är att minska obehaget med flera stick för patienten.

Använd mjuka katetrar som är avsedda för att användas subkutant, exempelvis storlek 13 mm. Katetrar avsedda för perifer ven hos små barn kan också användas, exempelvis 0,7 x 19 mm.

Injektioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängning. Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i underhuden. Använd inte trevägskran avsedd för perifer venkateter (PVK).

Patientinformation

Sjuksköterskan ansvarar för information till patienten i samband med omvårdnad och att informationen anpassas till patienten (Patientlagen 2014:821). Informera om:

  • Orsaken till inläggning av subkutan kvarliggande kateter.
  • Hur det kommer att kännas vid inläggning av subkutan kvarliggande kateter.
  • Planerad inneliggande tid för subkutan kvarliggande kateter, det vill säga när den ska avlägsnas eller bytas.
  • Att patient kan röra sig som vanligt och att det är ingen fara om den subkutan kvarliggande katetern åker ut.
  • Att en subkutan kvarliggande kateter kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta och sveda vid injektion. Patienten ska uppmanas att informera personalen direkt vid obehag.
  • Att det går bra att duscha, men blöta förband bör bytas efteråt.

Kontrollera att patienten förstått given information.

Dokumentation

All dokumentation avseende subkutan kvarliggande kateter ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den sjuksköterska eller läkare som utfört handlingen.

Dokumentationen ska innehålla information om:

  • Inläggning - tidpunkt, placering, kroppssida och typ av subkutan kvarliggande kateter.
  • Inspektion av insticksstället - dagligen.
  • Avlägsnande - datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning, annan komplikation och eventuell åtgärd.
Till toppen av sidan