Subkutan kvarliggande kateter

Subkutan kvarliggande kateter - Översikt

Subkutan kvarliggande kateter är en tunn kateter som läggs in subkutant med syfte att minska antalet stick vid intermittenta injektioner och/eller vid kontinuerlig subkutan infusion. Smärtlindring, symtomlindring vid livets slut och användning av insulinpump är vanliga orsaker till att använda en subkutan kvarliggande kateter [1,2]. Studier har visat att subkutana injektioner ger lika god symtomlindring som intravenösa injektioner med mindre risk för komplikationer [1,2]. I hemsjukvård är det viktigt för patienten att kunna få smärtlindring utan att behöva invänta personal. En subkutan kvarliggande kateter och utbildning i hur läkemedel administreras ger patienten och dennes närstående möjlighet att ta kontroll över symtomen och ger en känsla av att ha kontroll över situationen, det vill säga empowerment [3]. Att arbeta personcentrerat och familjecentrerat blir allt vanligare och i många verksamheter nödvändigt för att ge god vård enligt Socialstyrelsens indikationer [4,5,6]. En subkutan kvarliggande kateter underlättar för vårdpersonal att ge patienten och närstående den möjligheten.

Inspektion och användningstid

Subkutan kvarliggande kateter har använts över hela världen sedan 90-talet [7,9,10]. Det är allmän konsensus inom den palliativa vården att använda subkutan kvarliggande kateter [5] men det finns dock få studier i hur en sådan ska skötas. I studierna visas att en subkutan kvarliggande kateter ger få komplikationer och de komplikationer som ofta ses är smärta/obehag av kanyl, sveda vid injektion, rodnad och svullnad eller att katetern åkt ur [8,9,10]. I studien visas att en subkutan kvarliggande kateter kan sitta upp till 16 dagar utan komplikation men vanligast är att det inom en vecka uppstår någon komplikation. Konsensus i Sverige är att den subkutan kvarliggande kateter bör inspekteras varje dag och bytas en gång/vecka samt vid behov. Enligt tillverkares bruksanvisning anges att subkutan kvarliggande kateter bör bytas var 3:e dag. På erfarenhetsbasis i den palliativa vården så kan subkutan kvarliggande kateter bytas var 5-7:e dag.

Hygienrutiner

Att tillämpa basala hygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning i vården och ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar. I övrigt:

  • Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätska.
  • Engångsplastförkläde ska användas vid risk för att förorena arbetsdräkten (SOSFS 2015:10).

Stickskyddade produkter

  • För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt (SOSFS 2005:26).
  • En subkutan kvarliggande kateter är en medicinteknisk produkt (SOSFS 2008:1). Använd främst mjuka katetrar avsedda för användning som subkutan kvarliggande kateter.
Till toppen av sidan