Subkutan kvarliggande kateter

Tillvägagångssätt

Gör så här:

 1. Desinfektera händerna och ta på rena undersökningshandskar.
 2. Välj ut ställe där subkutan kvarliggande kateter ska placeras.
 3. Desinfektera hudområdet med Klorhexidinsprit 5mg/mL eller etanol 70%. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder på en yta som motsvarar förbandets storlek. Huden ska vara fuktig minst 30 sekunder innan den torkar.
 4. Låt huden lufttorka. Berör inte den desinfekterade huden på insticksstället.
 5. Avlägsna skyddsplasten från nålen.
 6. Lägg in subkutan kvarliggande kateter med samma teknik som vid subkutan injektion, det vill säga i 45-90o vinkel.
 7. Dra ut mandrängen så att endast plastkatetern ligger kvar under huden. 
 8. Mandräng till katetern läggs direkt i avsedd avfallsbehållare (SOSFS 2005:26).
 9. Sätt på en propp på katetern eller förlängningsslangen och fäst med steril högpermeabel polyuretanfilm.
 10. Märk förbandet med datum och signatur.

Flera subkutant kvarliggande katetrar kan läggas in beroende på patientens behov av olika läkemedel.

Handhavande

För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

Inspektion och skötsel

 • Daglig inspektion av förband och insticksställe.
 • Desinfektera injektionsventil med Klorhexidinsprit 5 mg/mL före varje injektion.
 • Byt propp efter varje injektion.
 • Injektioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängningsslang. Använd inte trevägskran avsedd för perifer venkateter (PVK).
 • Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i underhuden.

Vid läkemedelsadministration:

 • När en lång förlängningsslang används på den subkutana kvarliggande katetern så kan det vara av värde att spola med en liten mängd Natriumklorid 9 mg/mL (0,5-1 mL) beroende på förlängningsslangens längd, så att inte läkemedlet ligger kvar i förlängningsslangen.
 • Det är möjligt att administrera flera olika sorters läkemedel i samma subkutana kvarliggande kateter, vilket ordineras av läkare. Man behöver inte spola mellan olika läkemedel. Är det risk för interaktion mellan läkemedel [12] som ordinerats så sätter man en subkutan kvarliggande kateter till.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan