Blodprov, kapillär provtagning

Provtagning vid infusion

Prov bör tas i en annan extremitet än den där infusion ges. Det blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad eller visa falskt höga värden för de analyter som finns i infusionsvätskan. För att undvika risk för felaktiga värden rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker. Detta gäller även om prov tas från extremitet där infusionen inte ges.

En infusion ska stängas av minst 2 minuter innan blodprov tas. Exakt hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd eller avslutad infusion beror på

  • infartens storlek [7]
  • vilken infusion som ges
  • vilka analyser som ska utföras
  • analysmetod
  • den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll vilket till exempel beror på individens blodcirkulation och hur fort infusionsvätskans innehåll tas upp och elimineras från blodet.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan