Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Välj punktionsställe

Vuxna och barn över ett år

Välj om möjligt lång- eller ringfingret.

Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare. Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada. Dessutom delar dessa två fingrar senskida som går upp i underarmen.

Markerat område är lämpligt för kapillärprov.

Barn under ett år

Storleken på barnets fingrar avgör om man kan sticka kapillärt. Avståndet mellan hud och ben på ett litet barn är inte så stort. På nyfödda normalstora barn varierar det från 1,2 till 2,2 millimeter.

Lokala infektioner och vävnadsnekros är potentiella komplikationer vid kapillärprovtagning på nyfödda. Om fingrarna bedöms vara stora nog för kapillärprov rekommenderas:

 • Bladlansett med maximalt stickdjup på 1,0 millimeter om barnet är yngre än 6 månader.
 • Lansett med maximalt stickdjup på 1,5 millimeter om barnet är äldre än 6 månader men yngre än 1 år. [2]

Se lokala anvisningar angående kapillär provtagning på barn under ett år.

Här finns regionala tillägg

Spädbarn

På spädbarn kan kapillärprov i undantagsfall tas i hälen, för detta krävs specialutbildning.

Venös provtagning på handryggen rekommenderas i första hand.

Provtagning

Se lokala anvisningar angående desinfektion av punktionsställe.

Här finns regionala tillägg

 1. Värm kalla händer. Patientens hand bör vara varm och avslappnad, för ett bra blodflöde. Värmekällan (till exempel värmekudde eller handske fylld med varmt vatten) bör ha en temperatur på maximalt 42oC när den ligger direkt mot huden. Iaktta försiktighet på patienter med nedsatt känsel och på de som av andra skäl inte själva kan bedöma vad som är för varmt. Ett alternativ till uppvärmning är att massera hand och fingrar.
 2. Desinfektera dina händer.
 3. Ta på dig handskar.
 4. Följ lokala anvisningar, att huddensifektion alltid tillämpas. Om lokala anvisningar saknas utförs alltid huddesinfektion.
 5. Hud som är synligt smutsig bör alltid tvättas och därefter desinfekteras [3,4]. Vid desinfektion används klorhexidinsprit (5 mg/mL) eller medel med motsvarande effekt. Avvakta inverkningstid minst 30 sekunder då huden får lufttorka [5]. Detta är viktigt både när det gäller desinfektion, provkvalitet och hur det känns för patienten.
 6. Samtala med patienten under provtagningen för att avleda rädsla och minska risken för svimning.
 7. Ta bort lansettens stickskydd - använd endast automatiska engångslansetter.
 8. Håll lansetten enligt tillverkarens bruksanvisning.
 9. Vänd patientens handflata uppåt och håll i patientens finger för att förebygga plötsliga rörelser.
 10. Stasa upp fingerblomman genom att pressa med tummen helt lätt från yttre fingerleden och upp mot fingerblomman.
 11. Placera lansetten mot patientens fingertopp och stick vid sidan av fingerblomman.
 12. Berätta när du tänker sticka.
 13. Stick genom att aktivera lansettens automatik. Se tillverkarens bruksanvisning.
 14. Ta bort lansetten från fingret. Släpp greppets tryck direkt efter sticket så att blodet kan rinna till.
 15. Kasta lansetten i behållare för skärande/stickande smittförande avfall.
 16. Torka bort första droppen blod med en tork, eftersom den första droppen kan innehålla en okänd mängd vävnadvätska. Vid kapillärprovtagning för analys av Hb ska de första tre dropparna blod torkas bort för att få en homogen blandning av plasma och blodkroppar såsom det krävs för korrekt analys.
 17. Pressa med tummen och pekfingret helt lätt från yttre fingerleden upp mot fingerblomman. Släpp efter. Upprepa tills du fått fram så mycket blod som du behöver. Du får inte trycka för hårt, dra eller mjölka. Det kan orsaka hemolys och leda till en ökad mängd vävnadsvätska tillblandad till provet som i sin tur kan förorsaka felaktiga analysresultat.
 18. Sänk gärna handen för att få ökat blodflöde.
 19. Fyll teststickan, kuvetten eller kapilläret med blod genom att utnyttja kapillärkraften. Se tillverkarens bruksanvisning.
 20. Ta provet så snabbt att blodet inte börjar koagulera. Rör med antikoagulantia måste blandas försiktigt för att förhindra koagelbildning.
Placera lansetten mot patientens fingertopp och stick vid sidan av fingerblomman.

Se tillverkarens bruksanvisning för patientnära test, användning av lansett, teststicka, kuvett och kapillär.

Efter provtagning

 1. Efter provtagningen kan patienten hålla en tork mot fingret tills det slutar blöda. Sätt eventuellt plåster på fingret men små barn stoppar ofta sina fingrar i munnen och bör därför inte plåstras.
 2. Ta av dig handskarna.
 3. Desinfektera dina händer.
 4. Ange klockslag och datum för provtagning enligt lokala anvisningar från det analyserande laboratoriet.
 5. Rör som ska skickas till laboratoriet ska märkas med namn och personnummer.

Se även lokala anvisningar angående hantering av använd lansett samt lokala anvisningar från det analyserande laboratoriet angående provtagning och märkning av prov.

Komplikationer

Svimning

Var uppmärksam på svimningssymtom.
Kommunicera med patienten. Förmedla lugn och trygghet. Ställ frågor och förklara.

Om patienten mot förmodan svimmar:

 • Avbryt provtagning.
 • Hjälp patienten att ha huvudet neråt och fötterna upp.
 • Påkalla hjälp och stanna hos patienten. Patienten kvicknar oftast snabbt till.
 • Försäkra dig om att patienten mår bra innan denne går.
 • Be om hjälp om du behöver.
 

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan