Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Blodtrycksmätningen bör göras i ett rum med behaglig temperatur. Försäkra dig om att patienten är väl informerad om hur undersökningen går till samt att patienten har tömt urinblåsan. Patienten ska undvika koffein, tobak och tyngre fysisk ansträngning 30 minuter innan mättillfället [4-6].

För att få jämförbara värden för en och samma person bör mättillfället standardiseras så långt det går [4].

Blodtrycksmanschetten

Prova ut rätt manschettbredd innan mätningen. Läs mer under rubriken Material vid manuell blodtrycksmätning. Placera manschetten direkt mot huden före patienten vilar. Inga stasande klädesplagg ska finnas ovanför eller under manschetten. För att stetoskopet inte ska komma i kontakt med manschetten, vilket gör att störande ljud uppstår, ska den placeras 2-2,5 cm ovanför armvecket. Manschetten ska sitta stadigt men inte för hårt kring överarmen. Ett finger ska med lätthet kunna placeras mellan manschett och hud och den ska vara lika åtsittande i övre som i nedre kant av manschetten [3,5,8,9].

Kroppsställning och vila

Blodtrycksmätning på vårdcentral eller mottagning rekommenderas att genomföras med patienten i sittande ställning [4,5]. Hos äldre personer går sympatikuspåslaget till kärlsystemet långsammare, vilket kan medföra att vasokonstriktionen som aktiveras i benen när man står upp kvarstår under längre tid. Detta kan då ge ett falskt för högt blodtryck när personen lägger sig ner [10].

Tänk på följande:

  • Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot stabilt ryggstöd [4-6].

  • Benen ska inte vara korsade [4-6,11].

  • Patienten ska vila tyst i minst 5 minuter inför mätningen [4-6,8].

Armen i rätt nivå

För att förhindra att muskelkontraktioner påverkar undersökningsresultatet ska armen vara avslappnad. Det är därför viktigt att armen har ett bra stöd. Blodtrycksmanschetten ska sitta i höjd med hjärtats högra förmak. Vid blodtrycksmätning i liggande kan en vändbar nivåkudde, till exempel HELP-kudde, användas för att armen ska hamna i rätt nivå. Utan nivåkudde blir blodtrycket något högre än med nivåkudde på grund av att artären kommer under hjärtnivå. Handflatan ska vara vänd uppåt [4,6,8,12,13].

Blodtrycksmätning med personen i liggande position

Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd som kan ställas in så att blodtrycksmanschetten kommer i rätt läge, det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet). Armen ska vara avslappnad och handflatan vänd uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet [4-6,13,14].

Blodtrycksmätning med personen i sittande position

Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och mätningen sker efter 1-2 minuter. Blodtrycksmanschetten ska sitta i hjärthöjd, det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet). Precis som i liggande och sittande ställning blir mätvärdet högre om manschetten hamnar under hjärtnivå vid mättillfället. För att blodtrycksmanschetten inte ska glida ner när patienten står upp kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären med tummen och övriga handen runt armen. Vid misstanke om ortostatism (blodtrycksfall vid lägesändring från liggande till stående) mäts det omedelbart vid stående. Läs mer under rubriken Ortostatiskt prov.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan