Basal och preventiv omvårdnad

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Innehåll

Visa innehåll som:
Blåsövervakning vid sjukhusvård - Översikt

Att övervaka urinblåsans volym är en viktig omvårdnadsåtgärd för att förebygga vårdskador orsakade av övertänjning av urinblåsan.

Symtom och diagnos av övertänjd urinblåsa

Vid övertänjning av urinblåsan kan patienten uppleva obehag och smärtor i nedre delen av buken, men de kliniska symtomen är ofta diffusa eller saknas helt.

Ultraljudsundersökning med portabel blåsscanner

En portabel blåsscanner är en ultraljudsapparat speciellt anpassad för att mäta urinblåsans volym.

Bedömning och åtgärd vid risk för urinretention

Särskild uppmärksamhet mot övertänjning av urinblåsa bör iakttas vid situationer och tillstånd med ökad risk för urinretention. I nedanstående tabell visas åtgärder för situationer/tillstånd med Allmän risk respektive Hög risk.

Schema för kontroll av blåstömning

Innan mätning ska patienten ges tillfälle att tömma blåsan, om möjligt sittande eller stående i ostörd miljö.

Blåsövervakning i samband med operation/intervention

Patienter som genomgår operation har en ökad risk för blåsöverfyllnad och urinretention. Smärta, stress och sängläge försvårar urintömningen och många patienter har stora blåsvolymer redan innan operationsstart.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om blåsövervakning vid sjukhusvård.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blåsövervakning vid sjukhusvård.

Till toppen av sidan