Blåsövervakning vid sjukhusvård

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blåsövervakning vid sjukhusvård. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid vilken blåsvolym börjar risken öka för kroniska skador på urinblåsan?
Ett flertal faktorer kan medföra problem med att tömma urinblåsan. Vilken åtgärd kan vi i första hand göra för att underlätta blåstömning?
Vilken tidsfaktor gäller för upptäckt och behandling av urinvolymer mellan 500 och 1000 mL för att minska risken för kroniska skador?
Smärtor i nedre delen av buken och urinträngningar kan vara tecken på urinretention men vilken annan symtombild är vanligt förekommande till följd av övertänjd blåsa?
Vilken metod är olämplig för att mäta urinblåsans volym?
Vad är en vanlig felkälla vid ultraljudsundersökning med blåsscanner?
Akut buksjukdom samt förstoppning är tillstånd med allmän risk för urinretention. Hur handläggs dessa?
Avslutad kateterbehandling är en hög risksituation. När ska nästa kontroll av blåstömning göras om urinvolym efter blåstömning/försök till blåstömning är 140 mL?
Om residualvolym efter blåstömning är >500 mL vilken är då den lämpligaste åtgärden?
Till toppen av sidan