Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blåsövervakning vid sjukhusvård

Ultraljudsundersökning med portabel blåsscanner

En portabel blåsscanner är en ultraljudsapparat speciellt anpassad för att mäta urinblåsans volym. Det finns idag flera olika tillverkare av portabla blåsscanners. Vid användning ska tillverkarens rekommendationer och instruktioner följas.

Gör så här:

Patienten ges tillfälle att tömma urinblåsan före mätning.

 1. Informera patienten.
 2. Patienten bör ligga avslappnad på rygg med lätt höjd huvudända.
 3. Applicera ultraljudsgel (minst 15 mL) på patientens buk i medellinjen strax ovanför symfysen.
 4. Utför scanning enligt tillverkarens instruktion.
 5. Torka bort ultraljudsgelen från patientens buk.
 6. Rengör och desinfektera proben enligt tillverkarens anvisning.
 7. Rengör samt desinfektera vid behov ultraljudsapparaten inklusive bildskärm med pekfunktion.
 8. Dokumentera scanningsresultatet i patientens journal.

Felkällor vid ultrajudsundersökning med blåsscanner

Blåsscannern kan visa felaktigt höga eller låga blåsvolymer. Vanliga felkällor är

 • annan vätska inom scanningsområdet (ascites, blod, vätskefyllda cystor)
 • förstorad uterus i samband med graviditet
 • hysterektomi
 • att proben flyttas under scanningen eller att patienten rör sig
 • att scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats
 • otillräcklig mängd ultraljudsgel.

Observera att om patienten inte har getts tillfälle att tömma blåsan innan mätningen utförts är benämningen urinvolym. Om patienten givits tillfälle till blåstömning innan mätning är benämningen residualurin. Gott om tid, en avskild toalettmiljö och information om att kissa så tomt som möjligt bör föregå en mätning av residualurin. Om dessa åtgärder inte vidtagits kan volymen av residualurin vara falskt hög.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan