Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blåsövervakning vid sjukhusvård

Schema för kontroll av blåstömning

Innan mätning ska patienten ges tillfälle att tömma blåsan, om möjligt sittande eller stående i ostörd miljö.

  • Schemat ger förslag till åtgärd vid uppmätt residualurin.
  • Tidsintervallen gäller endast om patienten inte besväras av urinträngningar alternativt smärtor lokaliserade över urinblåsan.
  • Kontroll av blåstömning kan avslutas vid residualurin mindre än 200 mL vid två efterföljande mätningar och patienten är besvärsfri.

Åtgärder för att stimulera till blåstömning

Det är viktigt att patienten ges tillfälle att tömma urinblåsan innan mätningen – där så är möjligt. Åtgärder för att stimulera till blåstömning är exempelvis fysisk aktivitet (promenad till toaletten) och att behandla förstoppning. För att uppnå en optimal blåstömning bör strävan vara att erbjuda lugn och ro, helst enskilt toalettbesök med stängd dörr.

Schema för kontroll av blåstömning med blåsscanner

Residualurin Kontroll
0-150 mL Ny kontroll efter 3 timmar
150-300 mL Ny kontroll efter 2 timmar
300-500 mL Ny kontroll efter 1 timme. Vidta åtgärder för att stimulera till blåstömning.
>500 mL Blåstappning, alternativt KAD

Vid residualurinvolym >500 mL bör intermittent kateterisering övervägas i första hand. Därefter ställningstagande till KAD eller suprapubiskateter.

Kontroll_och_atgard_blastomning_och_risk_urinretention_2022_tillganglig.pdf

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan