Ögonproteser

Ögonproteser - Översikt

Efter att ett öga tagits bort används en ögonprotes av glas eller akrylplast. Ögonprotesen tillverkas individuellt för att passa den egna ögonhålan.

Ibland kan vårdpersonal behöva hjälpa patienten med skötseln av ögonprotesen. I samråd med patienten och eventuell närstående planeras vilken hjälp som behövs och den egna kunskapen om skötseln tillvaratas. Det kan ta tid att acceptera en förlust av sitt öga och vårdpersonalen bör vara medveten om att patienten kan uppleva sorg och svårigheter att acceptera förlusten av ögat.

Patientens avståndsbedömning och synfält är påverkat av att enbart ha ett seende öga.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan