Trycksår

Mäta för att veta

För den som drabbas innebär ett trycksår ett stort lidande och för samhället innebär det höga kostnader. I de allra flesta fall går det att förhindra att trycksår uppstår och därför räknas uppkomna trycksår som vårdskada. Att mäta och följa trycksårsförekomst är därför en viktig del i ett strategiskt patientsäkerhetsarbete både på ett nationellt och lokalt plan.  

På nationellt plan genomförs årligen punktprevalensmätningar inom sjukhusvården.  Kommuner och sjukhus kan även ansluta sig till kvalitetsregistret Senior Alert eller RiksSår där förekomst av trycksår kan registreras och följas. Markörbaserad journalgranskning erbjuder också en möjlighet att fånga förekomst av trycksår. På lokalt plan kan uppföljning ske på olika sätt som via journalsystem, avvikelserapporteringssystem och med metoden Gröna Korset. Gröna Korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Metoden är utvecklad vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Att räkna trycksårsfria dagar kan också vara ett sätt för uppföljning på den enskilda enheten.

Att säkerställa ett strukturerat arbetssätt är viktigt, så att rätt patient får rätt åtgärder i rätt tid. Att mäta följsamhet till förebyggande åtgärder är därför också av värde. Ett förslag på arbetssätt är följande: 

  • Granska minst tio riskpatienters journaler en gång i månaden. Kontrollera dessa journaler mot en checklista som innehåller de obligatoriska åtgärderna.
  • Redovisa andelen/antal patienter månad för månad, i exempelvis ett diagram, för vilka samtliga åtgärder har gjorts.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan