Riskbedömning

TRYCKSÅR

Riskbedömning ska göras vid ankomst till sjukhus eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas inom kommunal hälso-och sjukvård. En strukturerad riskbedömning ska genomföras inom ett par timmar (men inte senare än 8 timmar efter ankomst) för att identifiera personens risk för trycksår. Man bör särskilt uppmärksamma patienter med nedsatt allmäntillstånd och nedsatt känsel liksom personer som är sängliggande, rullstolsburna eller har begränsad aktivitetsförmåga och rörlighet, oavsett ålder. Riskbedömningen upprepas regelbundet, speciellt vid försämrat hälsotillstånd, efter större kirurgiska ingrepp och inför överflyttning till annan vårdform.

Genomför en strukturerad riskbedömning

Använd ett strukturerat riskbedömningsinstrument tillsammans med klinisk erfarenhet och kunskap om relevanta riskfaktorer för trycksår och vårdrelaterade riskmoment. I Sverige är modifierade Nortonskala (MNS) och Riskbedömning Trycksår skala (RBT) vanligt förekommande och validerade riskbedömningsinstrument.

Den modifierade Nortonskalan (MNS) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Personer med Nortonpoäng 20 och/eller lägre har en ökad risk för trycksår. 

Modifierad Nortonskala (pdf).

Riskbedömning Trycksår (RBT-skalan), eller på engelska Risk Assessment Pressure Sore (RAPS) scale, ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Skalan kan användas både med och utan serumalbumin som variabel. Personer med 29 poäng eller lägre har ökad risk för tryckskada (31 om S-albumin bedöms).

RBT-skala utan s-albumin (pdf)
RBT-skala med s-albumin (pdf)

Enbart en riskbedömning med skala räcker inte utan riskbedömningen måste kombineras med klinisk bedömning av erfaren personal.

Vid planering av relevanta omvårdnadsåtgärder:

  • Utgå från uträknad totalsumma tillsammans med resultatet av de olika delskalorna som ingår i riskbedömningsinstrumentet.
  • Komplettera med klinisk bedömning.
  • Ta fram en individuell omvårdnadsplan för de patienter som bedöms vara i risk för att utveckla trycksår.
  • Dokumentera och kommunicera resultatet av bedömningen genom hela vårdkedjan.

Observera att hudbedömning är en del av riskbedömningen.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan