Läkemedelsbehandling

Oxygenbehandling

Innehåll

Visa innehåll som:
Oxygenbehandling - Översikt

Oxygen, eller syre, är en förutsättning för livet. En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern.

Att ge oxygen

Patienter med andnöd i kombination med syrebrist kan uppleva fysiska och psykiska påfrestningar. Det kan vara ångestladdat när man har svårt att andas eller upplever lufthunger.

Säkerhet vid behandling

Oxygen i sig själv brinner inte, men om luft eller textilier har en förhöjd oxygenhalt påskyndas förbränningen. Om luften har högre oxygenhalt än normalt kan många ämnen som annars inte brinner också börja brinna.

Oxygen från central anläggning

Ta bort eventuell skyddspropp på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen". Anslut avsedd flödesmätare till vägguttagets snabbkoppling. Välj rätt flödesmätare som är avsedd för det ordinerade syrgasflödet. Lågflödesmätare bör användas vid flöden < 2 liter/minut.

Oxygen från transportabel oxygenflaska

Det finns många olika typer av transportabla oxygenflaskor och det är viktigt att vara förtrogen med tillverkarens bruksanvisningar för den tekniska hanteringen av aktuell flaska.

Oxygen via oxygenkoncentrator

En oxygenkoncentrator eller oxygenanrikare är en utrustning som samlar och koncentrerar, det vill säga anrikar, oxygen ur luften. Det finns två typer av koncentratorer, stationära och mobila.

Oxygenbehandling utanför slutenvården

När en patient ska byta vårdform från sluten till öppen vård är det nödvändigt att i god tid före utskrivningen fastställa vilken enhet som ansvarar för ordination och det praktiska förfarandet vid långtidsbehandling med oxygen i hemmet.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om oxygenbehandling.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom oxygenbehandling.

Till toppen av sidan