Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Oxygenbehandling

Att ge oxygen

Patienter med andnöd i kombination med syrebrist kan uppleva fysiska och psykiska påfrestningar. Det kan vara ångestladdat när man har svårt att andas eller upplever lufthunger. I ett akut läge är det viktigt att patienten inte lämnas ensam. Det är mycket viktigt att uppträda lugnt och förklara vad man gör och varför.

 • Ge akt på onormal trötthet eller aggressivitet, eftersom det kan vara tecken på syrebrist. Slöhet eller huvudvärk kan vara tecken på koldioxidretention på grund av överdosering av oxygen.
 • Dokumentera planerade och vidtagna åtgärder, till exempel ordination, administreringssätt, oxygensaturation före och under behandling och patientens upplevelse.

Näsgrimma och mask

Patienten kan få oxygen via näsgrimma eller öppen oxygenmask.

Näsgrimma vid oxygenbehandling.
Öppen oxygenmask vid oxygenbehandling.

Vid kontinuerlig oxygenbehandling används vanligen näsgrimma. Välj lämplig näsgrimma i förhållande till det ordinerade flödet, se tillverkarens anvisning. Den kan kännas besvärande speciellt i början, men är oftast minst störande till exempel vid tal. Det finns näsgrimmor för låga respektive höga syrgasflöden. Lågflödesgrimmor ska inte användas vid höga syrgasflöden (från 6 liter). Se tillverkarens bruksanvisning för instruktion om hur syrgasgrimman ska placeras.

Det finns olika typer av syrgasmasker. För alla typerna gäller att man noggrant måste ta reda på vilka syrgasflöden de är avsedda för. Öppen syrgasmask har flera öppningar i själva masken. Den kan därför användas vid både låga och höga syrgasflöden. Det går att dricka med hjälp av sugrör utan att ta av sig masken.

 • Kontrollera noga vilka syrgasflöden masken är avsedd för.
 • Det är viktigt att inte ha för låga flöden när en icke öppen syrgasmask används eftersom det då finns en risk för koldioxidretention.
 • Informera patienten om behandlingen och om vad som kommer att hända.
 • Välj en flödesmätare som är anpassad till det ordinerade syrgasflödet.
 • Lågflödesmätare bör användas vid syrgasflöden mindre än 2 liter/minut.
 • Koppla näsgrimman eller masken till en förlängningsslang med hjälp av ett sammanbindningsrör.
 • Ställ in ordinerat syrgasflöde. Det finns olika typer av flödesmätare. Följ anvisning för den aktuella flödesmätaren. Använd alltid en flödesmätare som är anpassad till det ordinerade flödet. Vid låga flöden är det viktigt att välja en lågflödesmätare, exempelvis en med fasta flödeslägen.
 • Kontrollera att slangen ligger fritt och att patienten har det bekvämt.

Se lokala anvisningar för val av material och bytesfrekvens.

Här finns regionala tillägg

Reservoarmask/högflödesmask kan användas då hög oxygenkoncentration i patientens inandningsluft behövs. Då ska flödet anpassas till patientens tidalvolym så att påsen aldrig faller ihop.

Reservoarmask.

Syrgasbefuktning

Ordination av befuktning ska preciseras med bubbelfuktning eller värme-befuktning (så kallad aktiv befuktning). Befuktning av oxygen ska vara ordinerad av läkare och görs för att luftvägarna inte ska torka ut. Befuktning utan värme med bubbelbefuktare (syrgasgenombubblad vattenbehållare) ger obetydligt ökad fukthalt och rekommenderas därför inte vid låga flöden < 6 liter/minut. Vanligtvis brukar inte befuktning behövas vid korttidsbehandling.

Värmebefuktning rekommenderas till höga flöden eller om patienten är intuberad eller andas genom ett trakeostoma.

Säkerställ en god näs- och munvård hos patienten eftersom syrgas tenderar att torka ut slemhinnorna.

Avsluta oxygenbehandling

Stäng av oxygenflödet och ta bort näsgrimman eller masken.

 • Ta bort förlängningsslang och sammanbindningsrör.
 • Ta bort flödesmätaren och sätt tillbaka eventuell skyddspropp i vägguttaget.
 • Torka metalldelarna med ytdesinfektion.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan