Oxygenbehandling

Oxygen via oxygenkoncentrator

En oxygenkoncentrator eller oxygenanrikare är en utrustning som samlar och koncentrerar, det vill säga anrikar, oxygen ur luften. Det finns två typer av koncentratorer, stationära och mobila.

Den stationära koncentratorn används till personer som behöver kontinuerlig (15-24 h/dygn) behandling i hemmet. Den drivs med elektricitet och måste vara kontinuerligt ansluten till ett elektriskt uttag.

Den mobila koncentratorn drivs av uppladdningsbara batterier. Syrgasflödet kan vara kontinuerligt och/eller pulsat (inandningsaktiverat). Syrgasflödet styrs av en så kallad demand-ventil eller syrgasbesparare. Batteritiden förlängs genom att enbart pulsar av syrgas levereras under inandningen. En del patienter har dock svårt att aktivera demandventilen, speciellt i samband med aktivitet då patienten ofta andas genom öppen mun. Noggrann utprovning av lämplig mobil utrustning under aktivitet, till exempel genom ett gångprov, måste därför ske med pulsoximeter.

För båda typerna av koncentrator gäller att man noggrant tar reda på hur utrustningen fungerar liksom vilka säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner som gäller. Välj den syrgaskoncentrator som är bäst lämpad för det syrgasflöde patienten är ordinerad.

Vid pulsat syrgasflöde, det vill säga inandningsaktiverat flöde, måste syrasgrimma användas. Andning i syrgasmask kan inte trigga demandventilen och ska därför inte användas vid pulsat flöde.

Följ tillverkarens bruksanvisning för rätt slanglängd. Generellt kan stationära koncentratorer användas med betydligt längre syrgasslang än de mobila.

All personal måste veta vilken typ av oxygenkoncentrator som används i varje enskilt fall. Patientens eventuella behov av och möjlighet att få en alternativ oxygenkälla vid till exempel ett strömavbrott ska vara utrett och åtgärdat.

En oxygenkoncentrator är en medicinteknisk utrustning. Det betyder att den som har ansvar för utrustningen även ansvarar för förebyggande underhåll och kontroll.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan