Pleuratappning

Komplikationer

Referenserna [1,2,4,5,6,7,9] gäller generellt för texten.

Vanliga komplikationer i samband med pleuratappning är hosta och obehag i bröstet. Dessa kan förekomma i varierande grad och går oftast över av sig själv. I vissa fall kan det vara en indikation på mer allvarliga komplikationer som till exempel pneumothorax och lungödem.

Pneumothorax

Enligt Shectman et al [16] föreligger en större risk för pneumothorax efter pleuratappning om

  •  >1500 mL tappas ut
  • ultraljud visar ett smalare djup av pleuravätska
  • pleuratappning sker bilateralt.

Om pleuravätskan funnits en längre tid och det vid tappning tappas stora mängder så är det inte ovanligt att den komprimerade lungan inte förmår expandera. Ett undertryck bildas då i pleura och detta kan medföra att små perifera emfysemblåsor spricker och ger en pneumothorax. Luftläckage via sprutan kan också orsaka pneumothorax. Eventuellt kan det då finnas behov av att lägga in ett Thoraxdränage.

Blödning

Risk för blödning finns då kanylen förs genom mellanrummet mellan två revben, här löper både interkostalartär och ven.

Lungödem

Vid tappning av stora mängder pleuravätska (mer än 1500 mL) finns en risk för att patienten drabbas av lungödem, (REPE; Re-expansion pulmonary oedema). Det finns dock olika åsikter kring detta [1,2,10].

Kontroller efter pleuratappningen

  • Observera tecken på blödning. Kontrollera om förbandet är torrt eller blodigt och om det finns tecken på hematom.  Har det blött mycket bör läkare kontaktas.  
  • Kontrollera saturationen och fråga patienten hur denne upplever sin andning, med tanke på pneumothoraxrisken.
  • Auskultera thorax.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan