Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier - Översikt

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika.

Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården. Infektioner med multiresistenta bakterier ökar risken för komplikationer och mortalitet hos enskilda patienter men innebär också ökade kostnader i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Dessutom är den moderna sjukvården beroende av antibiotika för att kunna genomföra exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk.

Det är av stor vikt att adekvata åtgärder vidtas både i vård och omsorg för att minska förekomst och spridning av multiresistenta bakterier. Åtgärder kan innefatta rationell användning av antibiotika, mikrobiologisk provtagning, vårdhygieniska åtgärder samt smittspårning.

Till toppen av sidan