Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier - Översikt

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som är resistenta mot de antibiotika som ger bästa behandlingseffekt.

Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården. Infektioner med multiresistenta bakterier ökar risken för komplikationer och mortalitet hos enskilda patienter men innebär också ökade kostnader i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

Antibiotika har två huvudsakliga användningsområden: att behandla pågående infektioner och att förebygga infektioner. Antibiotika gör det möjligt att bedriva avancerad sjukvård som till exempel neonatalvård, cancersjukvård, transplantationer och proteskirurgi, och är därför viktiga läkemedel. Överanvändning och felanvändning av antibiotika leder till ökad risk för antibiotikaresistens. De åtgärder som vården behöver tänka på för att minska resistensutvecklingen är att välja rätt antibiotika vid rätt tillfälle, ta prover för mikrobiologisk diagnostik, ha vårdhygieniska rutiner för att förhindra smittspridning och vid misstanke om smittspridning genomföra smittspårning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan