Multiresistenta bakterier

Lagstiftning till skydd för smittspridning

Det finns ett flertal författningar som syftar till att förhindra smittspridning i såväl vård och omsorg som i övriga samhället.

Smittskyddslagen

Smittskyddslagens syfte är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste den som är smittad vara säker på att få den vård och det stöd som den behöver. Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal ska vara uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder som kan krävas ur en smittskyddssynpunkt. Det kan innefatta allt ifrån att upptäcka en smitta genom undersökning, provtagning och smittspårning till att begränsa smittspridning genom behandling och vårdhygieniska åtgärder. Smittskyddslagen ställer krav som medför att var och en ska medverka till att förhindra smittspridning genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder. För personal i vård och omsorg innebär detta bland annat ett ansvar att arbeta enligt principer som förhindrar smittspridning.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har vårdgivaren en tydlig skyldighet att erbjuda en vård som är av god hygienisk standard. Det ingår i hälso- och sjukvårdslagens definition av god vård. Alla patienter har rätt till samma medicinska vård, omvårdnad och bemötande. Misstänkt eller konstaterad MRB får aldrig fördröja eller förhindra medicinsk utredning och behandling.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen anger att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och förebygga vårdskador. Lagen ger också hälso- och sjukvårdspersonal ett personligt ansvar för hur de fullgör sina arbetsuppgifter för att bidra till hög patientsäkerhet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg är minimikrav för hur arbetet ska bedrivas för att undvika smittspridning. Bland annat innehåller den regler om handhygien och klädsel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan