Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

Personal med pågående infektion utgör en smittspridningsrisk i det kliniska hälso- och sjukvårdsarbetet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) finns det ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. En god hygienisk standard berör all vård- och omsorgspersonal som arbetar inom hälsovård, sjukvård och omsorgsverksamhet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av personal med misstänkt eller konstaterad smitta. 

Det är också viktigt att det finns preventiva rutiner för att förhindra att personal och patienter utsätts för smittrisker.  Det anges i patientsäkerhetslagens  krav på kontinuerligt förebyggande kvalitetsarbete (SFS 2010:659).

Personal som vårdar smittsamma patienter riskerar att själva bli smittade och utveckla kliniska symtom eller bli koloniserade av smittämnen (Arbetsmiljöverket, AFS 2018:4). Begreppet vårdrelaterad infektion (VRI) omfattar infektion som uppkommit hos person under sluten vård till följd av åtgärder, behandling och omvårdnad. Det omfattar även infektion som uppkommit hos person till följd av sin yrkesutövning i vård och omsorg [1].

Vårdhandbokens texter om personalinfektioner omfattar ansvarsområden, förebyggande rutiner samt åtgärder vid exponering för möjlig smitta.

För hantering av specifika smittor kan exempelvis Folkhälsomyndighetens information om Smittsamma sjukdomar och lokala anvisningar ge vidare information samt Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad när det gäller smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan