Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Ren rutin - tillvägagångssätt

För att tillämpa ren rutin behövs:

 • Höggradigt rent flergångsmaterial och/eller fabriksrent engångsmaterial.
 • Kommunalt kranvatten. Finns inte det att tillgå används sterila lösningar.
 • Funktions- och kvalitetssäkrad diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av flergångsmaterial.

Aseptisk hantering

Aseptisk hantering innebär att höggradigt rent flergångsmaterial och/eller fabriksrent engångsmaterial förvaras och hanteras så att renhetsgraden behålls hela vägen fram till användning hos patient. Hantera alltid engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade händer.

Förvaring

Höggradigt rent material förvaras torrt och dammfritt samt skyddas för solljus och stora temperaturväxlingar. Undvik stora lager. Materialet ska förvaras avgränsat i till exempel skåp, lådor eller på hyllor i ett separat förrådsrum:

 • Engångsmaterial som till exempel kompresser, förband och engångsspekulum förvaras i avdelningsförpackning.
 • Flergångsmaterial förvaras så att förorening inte sker när instrument plockas för användning, till exempel stående i behållare eller liggande i låda med lock.

Rengöring och desinfektion av flergångsmaterial, skåp, hyllor och lådor

För att garantera renhetsgraden ska allt flergångsmaterial som till exempel rondskålar, instrument och behållare inklusive plockpincett desinfekteras i diskdesinfektor en gång i veckan. Utrymmet där höggradigt rent gods och material förvaras ska rengöras regelbundet.

Använd ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid rengöring av skåp, hyllor och lådor:

Hantering av material som rengjorts och desinfekterats

Efter desinfektion i diskdesinfektor ska höggradigt rent gods hanteras så att renhetsgraden bibehålls.

Gör så här:

 • Torka avställningsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
 • Öppna luckan till diskdesinfektorn, desinfektera därefter händerna.
 • Kontrollera diskresultatet. Om godset inte är rent – kontrollera varför och vidta lämplig åtgärd. Vid behov kontakta tekniker.
 • Torka vått gods med exempelvis M-tork så att godset snabbt kan tas ut ur desinfektionsrummet och för att förebygga förorening och rostangrepp. Diskdesinfektorer med torkmodul är att föredra.

Behandling enligt ren rutin

Ren rutin kan användas till alla sår som inte kräver steril metod, till exempel akuta ytliga sårskador eller kroniska sår som redan är kontaminerade. Ren rutin kan i de flesta fall även användas vid kateterisering av urinblåsa.

Gör så här vid arbete enligt ren rutin:

 • Hantera alltid engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade händer.
 • Ta fram det material som du ska använda till den enskilde patienten och placera det på desinfekterad yta, till exempel en bricka eller vagn.
 • Använd höggradigt ren pincett, exempelvis den som ska användas vid behandling, för att plocka ihop rent material såsom kompresser med mera.
 • Portionera eventuell salva, kräm och liknande i ren mugg, på kompress eller spatel.
 • Använd färsktappat, kroppstempererat kranvatten som tagits från tappställe som används ofta. Spola någon minut innan användning. Sterila lösningar används om kommunalt kranvatten saknas.
 • Använd skyddsutrustning enligt basala hygienrutiner (handskar, plastförkläde) och visir eller motsvarande stänkskydd vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet.

Hantering av använt material och utrustning

 • Kassera använt förbrukningsmaterial som handskar och förkläde direkt. Även överblivet engångsmaterial kasseras.
 • Ta hand om använt flergångsmaterial direkt och processa det i diskdesinfektor.
 • Desinfektera arbetsytor och eventuell patientbrits eller gynekologstol med mera, som kan ha förorenats med kroppsvätskor.
Till toppen av sidan