Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår.

Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hudbarriär

Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, till exempel handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit.

Vid stänk i munnen, skölj noga. Använd det som finns lättillgängligt, till exempel vatten, klorhexidinsprit eller handdesinfektionsmedel.

Vid stänk i ögonen

Skölj omedelbart, använd rikligt med ögondusch eller fysiologisk natriumklorid. Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten. Ta därefter ut eventuella kontaktlinser och skölj noga igen.

Följ den skriftliga åtgärdsplan som upprättats utifrån lokala förhållanden. Den bör innehålla följande åtgärder:

  • Prov tas på patient (möjlig smittkälla), i de fall patienten är känd. För detta krävs att ansvarig läkare kontaktas samt medgivande av patienten.
  • Kontakta läkare utan fördröjning för bedömning av åtgärder som exempelvis postexpositionsprofylax/behandling och uppföljning. I de lokala anvisningarna ska det vara tydligt vart man ska vända sig, exempelvis företagshälsovård, infektionsklinik eller motsvarande.
  • Ett så kallat nollprov tas på exponerad personal av företagshälsovård eller motsvarande. Undantagsvis kan detta ske på den egna arbetsplatsen.

Vid exponering av blod/blodtillblandade kroppsvätskor med risk för blodburen smitta, gör arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) och avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Dokumentera vid konstaterad exponering enligt AFS 2018:4 (11 §). Följ i övrigt lokala rutiner för stick- och skärskador.

Tillbud, det vill säga situationer som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta, rapporteras och följs upp enligt lokala rutiner.

Läs mer om blodburen smitta i Vårdhandbokens texter om blodburen smitta.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan