Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår. För mer information, se lokala anvisningar.

Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hudbarriär

Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, till exempel handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit.

Vid stänk i munnen, skölj noga. Använd det som finns lättillgängligt, till exempel vatten, klorhexidinsprit eller handdesinfektionsmedel.

Vid stänk i ögonen

Skölj omedelbart, använd rikligt med ögondusch eller fysiologisk natriumklorid. Finns inte detta, använd rikligt med kranvatten. Ta därefter ut eventuella kontaktlinser och skölj noga igen.

Följ den skriftliga åtgärdsplan som upprättats utifrån lokala förhållanden. Den bör innehålla följande åtgärder:

  • Prov tas på patient (möjlig smittkälla), i de fall patienten är känd. För detta krävs att ansvarig läkare kontaktas samt medgivande av patienten.
  • I lokal anvisning ska det vara tydligt var man vänder sig, exempelvis företagshälsovård, infektionsklinik eller motsvarande.
  • Kontakt tas med uppföljande enhet/läkare utan fördröjning, för bedömning av åtgärder som exempelvis postexpositionsprofylax/behandling och uppföljning.
  • Ett så kallat nollprov tas på exponerad personal av företagshälsovård eller motsvarande. Undantagsvis kan detta ske på den egna arbetsplatsen.

Vid exponering av blod/blodtillblandade kroppsvätskor med risk för blodburen smitta, gör arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) och avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Dokumentera vid konstaterad exponering enligt AFS 2018:4 (11 §). Följ i övrigt lokala rutiner för stick- och skärskador.

Tillbud, det vill säga situationer som kunde ha orsakat skada med risk för blodburen smitta, rapporteras och följs upp enligt lokala rutiner.

Läs mer om blodburen smitta i Vårdhandbokens texter om blodburen smitta.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan