• Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor används relevant skyddsutrustning utifrån verksamhetens riskbedömning. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art. Vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och heltäckande visir eller motsvarande stänkskydd.
 • Tillgång till ögonskölj (ögondusch) och kunskap om hur den används bör finnas på varje arbetsplats där det finns risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet.
 • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Detta innefattar till exempel att arbetet planeras och samordnas så att det kan utföras metodiskt, att arbetsställningen är bekväm (sitt helst vid provtagning) och att den utrustning som krävs placeras så att armarna inte behöver korsas.
 • Säkerställ att lock till behållare för stickande/skärande avfall är korrekt monterad innan den tas i bruk. Följ leverantörens instruktion.
 • Placera behållaren för stickande och skärande avfall nära och lägg alltid vassa föremål direkt i den. Även vassa föremål med integrerad skyddsfunktion ska läggas i behållare för stickande- och skärande avfall. Behållaren får maximalt fyllas till fyllnadslinje (cirka 2/3). Fylld behållare slutstängs, det ska sedan inte vara möjligt att åter öppna behållaren.
 • Produkter med integrerad skyddsfunktion ska användas om de finns tillgängliga på marknaden, enligt AFS 2018:4. I annat fall ska andra tekniska hjälpmedel användas för att minska risken för stick- och skärskada.
 • Säkerställ att kunskap finns om hur utrustning används och hur den fungerar, exempelvis hur skyddsmekanism aktiveras och att provtagningshållare och kanyl är kompatibla.
 • Använd suturteknik så att stickskador undviks. Undvik exempelvis att i blindo föra suturnål mot ett finger.
 • Undvik dubbeländade vassa instrument.
 • Vid instrumentering med vassa instrument, använd med fördel brickinstrumentering.
 • Använd med fördel en plexiglasskiva som stänkskydd vid laboratoriearbete.
 • Vid spill av blod och kroppsvätskor utförs punktdesinfektion med ytdesinfektionsmedel snarast.
 • Instrument och produkter avsedda för flergångsbruk som kommit i kontakt med blod/kroppsvätskor desinfekteras snarast med så lite manuell hantering som möjligt. Värmetåliga produkter rengörs och desinfekteras i disk- eller spoldesinfektor, beroende på typ av produkt/gods.
 • Hantera produkter så att andra inte kommer till skada. Ta hand om skärande och stickande avfall enligt Vårdhandbokens texter om farligt avfall. Packa prov korrekt, se Folkhälsomyndigheten "Packa Provet Rätt" på sidan Referenser och regelverk.
 • Vid extern transport av biologiska prover, använd förpackning som är typgodkänd enligt ADR-S och följ lokal anvisning/instruktion från säkerhetsrådgivare.

Rutiner och omhändertagande av skärande och stickande avfall.

Produkter med skyddsfunktion

När produkter med skyddsfunktion, avsedda att användas för till exempel injektion, blodprovstagning eller insättning av kärlkatetrar, upphandlas kan följande krav ställas:

 • När skyddsanordningen aktiveras ska den ge användaren skydd mot oavsiktlig stick-/skärskada fram tills att den kastas i behållare för stickande och skärande avfall.
 • Aktivering av skyddsanordning får inte kräva handhavande som ökar risken för skada hos användaren.
 • Skyddsanordning ska kunna aktiveras utan att användarens händer riskerar att komma i kontakt med den kontaminerade spetsen/eggen.
 • Skyddsanordning ska kunna aktiveras omedelbart efter avsedd användning av produkten.
 • Det ska vara uppenbart för användaren när skyddsanordning är aktiverad.
 • Skyddsanordning ska inte på ett negativt sätt inverka på produktens avsedda funktion och prestanda.
 • Det ska tydligt framgå att det är en skyddsanordning.

Preexpositionsprofylax

För yrkesgrupper med ökad risk att utsättas för hepatit B-smitta rekommenderas vaccination mot hepatit B. Det gäller till exempel personal inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorgspersonal som kommer i kontakt med blod. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Blodburen smitta

Arbetsgivaren ska utifrån riskbedömning, vid behov och utan kostnad för arbetstagarna erbjuda vaccination. Vaccination sker lämpligen i samarbete med företagshälsovård. Observera att vaccination inte ger fullgott skydd hos alla trots upprepade vaccinationsdoser. Vaccination mot hepatit B ger inte heller skydd mot andra blodburna smittor. De förebyggande rutinerna ovan ska alltid följas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan