Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt

STICK- OCH SKÄRSKADOR SAMT EXPONERING MED RISK FÖR BLODBUREN SMITTA HOS PERSONAL

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården. Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras. För att undvika sådana skador måste därför förebyggande rutiner prioriteras. Rutinerna riktar sig framförallt mot att skydda personal men även patienter kan utsättas för blodburen smitta, till exempel i samband med stick-/skärskada under operation.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning utförs, att det finns fungerande arbetsrutiner, adekvat skyddsutrustning och instruktioner samt att dessa ses över kontinuerligt. Det ska finnas en skriftlig åtgärdsplan för tillbud och skador. Gå igenom åtgärderna regelbundet. All personal ska känna till vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hud. Kunskap behövs också om vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta. Arbetstagaren är skyldig att känna till och följa givna skyddsrutiner.

Alla skador och tillbud ska rapporteras, anmälas, utredas och följas upp.

Till toppen av sidan