Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården. Det förebyggande arbetet för att undvika sådana skador måste därför prioriteras. Rutinerna riktar sig framförallt mot att skydda personal, men även patienter kan utsättas för blodburen smitta, till exempel i samband med stick-/skärskada under operation eller vid felaktig användning av kanyler och sprutor.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömning utförs, att det finns fungerande arbetsrutiner, adekvat skyddsutrustning och instruktioner samt att dessa ses över kontinuerligt. Vårdhygien kan vid behov kontaktas för stöd vid riskbedömning.

Arbetsgivaren ansvarar för att skriftlig åtgärdsplan vid tillbud och skador finns samt är känd i verksamheten. Åtgärdsplanen anpassas efter lokala förhållanden och repeteras regelbundet. All personal ska ha kunskap om vilka riskmoment som finns, vilken teknik som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller öppna sår. Kunskap behövs också om vilka åtgärder som ska vidtas vid tillbud som kunde ha orsakat skada med risk för blodburen smitta. Arbetstagaren är skyldig att känna till och följa givna skyddsrutiner.

Alla skador och tillbud ska rapporteras, anmälas, utredas och följas upp. För mer information se arbetsmiljöverkets webbplats på sidan Referenser och regelverk.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan