Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodburen smitta

Blodburen smitta - Översikt

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter, blodtillblandade kroppsvätskor och slemhinnor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I många delar av världen är de vanligt förekommande. I Sverige omfattas de av smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas av den behandlande läkaren. Den som är smittbärare får genom sin behandlande läkare förhållningsregler för att begränsa smittspridningen.

Även andra smittämnen kan överföras via blod, exempelvis hepatit D, Humant T-lymfotropt virus (HTLV I och HTLV II), syfilis, Cytomegalvirus (CMV), Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Leishmaniasis, malaria och några olika bakterier men risken för överföring är betydligt mindre. I Sverige testas alla blodgivare för hepatit B, hepatit C, syfilis, hiv och HTLV.

Antalet anmälda fall av blodburen smitta i Sverige ligger på en internationellt sett låg nivå och en minoritet av fallen beror av nysmitta inom landet. Se statistik om hepatit B, hepatit C och hiv på Folkhälsoinstitutets webbsida. Länk finns under Referenser. Antalet rapporterade fall av vård- och yrkesrelaterad smitta i Sverige är mycket lågt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan