Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Perifer venkateter

Komplikationer och bedömning

Tromboflebitfrekvensen varierar mycket mellan olika studier men anges ofta mellan <1-40 % [3,11]. Symtomen kännetecknas av rodnad, ömhet, svullnad, smärta och palpabel hårdhet över venen. En tromboflebit klassificeras enligt en skattningsskala utifrån svårighetsgrad [12].

Bild som visar definition av tromboflebit
Definition av tromboflebit baserad på Lundgren och Wahren (1999), förtydligad av Eiman Johansson [12].

Tecken på tromboflebit eller infektion

Symtom på inflammation vid insticksstället eller längs med den perifera kateterns kärl är tecken på tromboflebit och/eller infektion. Det är för ögat svårt att skilja på dessa två tillstånd. Förekomst av varbildning talar oftare för infektion. Om inte infektion kan uteslutas eller vid uttalad tromboflebit, bör PVK avlägsnas och lokalt prov för odling tas. Tromboflebit behandlas symtomatiskt och infektion behandlas enligt ordination av läkare. 

PVK är en vanlig och ofta förbisedd orsak till sjukhusförvärvad sepsis, inte minst med Staphylococcus aureus. Vid generella infektionssymtom med feber, frossa, allmänpåverkan och chock hos en patient med en PVK (eller som nyligen haft en PVK) ska denna misstänkas vara orsaken till infektionen om inte annan uppenbar orsak finns. Kontakta läkare, avlägsna PVK, odla från kateterspets, insticksställe och genomför blododling. Överväg antibiotikabehandling [10,11,13,14].

Extravasal injektion eller infusion

Extravasal injektion eller infusion av vävnadsretande lösning kan leda till vävnadsskada. Om detta inträffar ska det göras försök att aspirera läkemedlet ur PVK därefter avlägsnas katetern.

Huruvida spolning med Natriumklorid 9 mg/mL i skadad vävnad eller användande av olika omslag, exempelvis alsollösning, kan förebygga skada är inte adekvat studerat och kan därför inte rutinmässigt rekommenderas. Ansvarig läkare ska informeras och vävnaden ska inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuell skada. Vid hotande eller svår vävnadsskada bör kroppsdelen med skadad vävnad hållas i högläge och kontakt tas med kirurgisk läkarexpertis [15].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan