Perifer venkateter

Komplikationer och bedömning

Tromboflebitfrekvensen varierar mycket mellan olika studier men anges ofta mellan <1-40% [4,6]. Symtomen kännetecknas av rodnad ömhet, svullnad, smärta och palpabel hårdhet över venen. En tromboflebit klassificeras enligt en skattningsskala utifrån svårighetsgrad [12].

Bild som visar definition av tromboflebit
Definition av tromboflebit baserad på Lundgren och Wahren (1999), förtydligad av Eiman Johansson [12]

Tecken på tromboflebit eller infektion

Vid tecken på tromboflebit avlägsnas PVK och kräm mot ytliga blodproppar kan appliceras. Finns infektionsmisstanke tas en odling från insticksställe. Vid tecken på lokal infektion det vill säga samma symtom som tromboflebit med eventuell varbildning ska PVK avlägsnas. Kontakta ansvarig läkare. Utför odling på kateterspets och vid insticksställe, läs mer i Vårdhandbokens texter om central venkateter. Överväg antibiotikabehandling.

Vid generella infektionssymptom med feber, frossa, allmänpåverkan och chock hos en patient med en PVK ska denna misstänkas vara orsaken till infektionen om inte annan uppenbar orsak finns. Kontakta läkare, avlägsna PVK, odla från kateterspets, insticksställe och genomför blododling. Överväg antibiotikabehandling.

Extravasal injektion eller infusion

Vid extravasal infusion/injektion av vävnadsretande lösning kan detta leda till stor vävnadsskada. Kontakt ska tas snarast med läkare. Huruvida spolning med Natriumklorid 9 mg/mL i skadad vävnad förebygger skada är inte adekvat studerat och kan därför inte allmänt rekommenderas. Vid hotande eller svår vävnadsskada bör kontakt tas med kirurgisk expertis.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan