Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
EKG

EKG-registrering

Den elektriska impulsens spridning i hjärtat ger upphov till elektriska potentialskillnader som kan avläsas på kroppsytan som en EKG-registrering.

EKG-komplex
  • P-vågen, motsvarar förmakens depolarisation.
  • PQ-tiden, den tid det tar innan impulsen har passerat AV-knutan.
  • QRS-komplexet, representerar kamrarnas depolarisation.
  • ST-sträckan och T-vågen, kamrarnas repolarisation.

Förekomsten av P-vågor i registreringen, deras utseende och relation till QRS-komplexen, PQ-tiden, QRS-komplexens bredd och utseende är betydelsefulla fynd vid diagnostik av rubbningar i hjärtrytmen.

Förändringar av ST-sträckan och T-vågen kan vara tecken på syrebrist eller skada på hjärtmuskeln.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan