EKG-tolkning och specialmetoder

EKG

EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8]. Registrering av flera EKG-avledningar ger bättre förutsättningar för tolkningen. En förändring syns oftast bara i en eller två av de 12 avledningarna som ingår i ett rutin-EKG. De olika fynden och deras möjliga betydelse beskrivs i läroböcker inom området.

Vanliga felkällor

  • Felaktig elektrodplacering

Det vanligaste placeringsfelet är att V1 och V2 är placerad för högt upp på bröstkorgen. V3 placeras inte sällan för medialt, rakt under V2. Detta kan ge en felaktig misstanke om genomgången hjärtinfarkt.

  • Felkoppling

Ofta förväxlas kablarna till extremiteterna.

  • Övriga

Artefakter/muskelstörningar, elektriska störningar (50Hz), baslinjesvängningar beroende på bristfällig elektrodkontakt kan ge vissa tolkningsproblem med risk för felbedömningar.

Specialmetoder inom elektrokardiografi

  • Esophagus-EKG: Tillåter bättre bedömning av hjärtats förmaksaktivitet - undersökning via matstrupen.
  • Långtids-EKG (Holter): Möjliggör analys av hjärtrytmrubbningar under 24 timmar eller längre.
  • ST-monitorering: ST-sträckan följs kontinuerligt på hjärtinfarktavdelningar antingen med 12-kanaligt EKG eller med vektor-EKG för att följa reperfusion eller myokardischemi.
  • Sena potentialer (LP): Påvisar en benägenhet till ventrikulära takyarytmier. 
  • Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV): Ger flera mått på autonoma nervsystemets funktion.
  • Event-recorders (händelse-EKG): Tillåter tolkning av kortare EKG-registreringar som har sparats i samband med symtom. Förutom lagring när patienten anger besvär kan metoden även automatiskt spara registreringar som uppfyller fördefinierade kriterier (vanligen en hjärtfrekvens över och under bestämda gränser).

Ytterligare specialmetoder är så kallade implanterabara EKG-monitoreringssytem som med ett enkelt snitt opereras in under huden till vänster om bröstbenet. Livlängden på enheten är upp till 3 år. Den finns både med möjlighet till patientaktiverade och automatiskt aktiverade händelser med förutbestämnda parametrar, till exempel högsta respektive lägsta hjärtfrekvens, långa RR-intervall, förmaksflimmer detektering.

Tum-EKG är en EKG-registreringsenhet som registrerar EKG endast med att tummarna sätts på registreringsenheten. Den möjliggör 10-30 sekunders EKG-registreringar på avledning I. EKG överförs via en inbyggd mobiltelefon till mottagaren. Denna metod kan vara en lämplig vid screening av exempelvis tyst förmaksflimmer.

Ytterligare screeningsverktyg avseende screening av förmaksflimmer har tillkommit under senaste året, exempelvis EKG-stav som möjliggör EKG-registrering under 1 minut och även skal till smartphones som ger möjlighet till EKG-registrering som kan analyseras och skickas via app i telefonen.

Till toppen av sidan