Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
EKG

EKG-tolkning och specialmetoder

EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8]. Registrering av flera EKG-avledningar ger bättre förutsättningar för tolkningen. De olika fynden och deras möjliga betydelse beskrivs i läroböcker inom området.

Vanliga felkällor

  • Felaktig elektrodplacering

Det vanligaste placeringsfelet är att V1 och V2 är placerade för högt upp på bröstkorgen. V3 placeras inte sällan för medialt, rakt under V2. Detta kan ge en felaktig misstanke om genomgången hjärtinfarkt.

  • Felkoppling

Ofta förväxlas kablarna till extremiteterna.

  • Övriga

Artefakter/muskelstörningar, elektriska störningar (50Hz), baslinjesvängningar beroende på bristfällig elektrodkontakt kan ge vissa tolkningsproblem med risk för felbedömningar.

Specialmetoder inom elektrokardiografi

  • Esophagus-EKG: Tillåter bättre bedömning av hjärtats förmaksaktivitet - undersökning via matstrupen.
  • Långtids-EKG (Holter): Möjliggör analys av hjärtrytmen under ett till sju dygn.
  • ST-monitorering: ST-sträckan följs kontinuerligt på hjärtinfarktavdelningar antingen med 12-kanaligt EKG eller med vektor-EKG för att följa myokardischemi eller reperfusion efter trombolysbehandling av hjärtinfarkt.
  • Sena potentialer (LP): Påvisar en benägenhet till ventrikulära takyarytmier. 
  • Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV): Ger flera mått på autonoma nervsystemets funktion.
  • Event-recorders (händelse-EKG): Tillåter tolkning av kortare EKG-registreringar som har sparats i samband med symtom. Förutom lagring när patienten anger besvär kan metoden även automatiskt spara registreringar som uppfyller fördefinierade kriterier (vanligen en hjärtfrekvens över och under bestämda gränser).

Ytterligare specialmetoder är så kallade implanterabara EKG-monitoreringssytem, ILR, implanterbar loop recorder. De kan med ett enkelt snitt opereras in under huden till vänster om bröstbenet. Livslängden på enheten är upp till tre år. Den finns både med möjlighet till patientaktiverade och automatiskt aktiverade händelser med förutbestämnda parametrar. Till exempel högsta respektive lägsta hjärtfrekvens, långa RR-intervall, förmaksflimmerdetektering.

Tum-EKG är en EKG-registreringsenhet som registrerar EKG genom att tummarna sätts på registreringsenheten. Den möjliggör 10-30 sekunders EKG-registreringar på avledning I. EKG överförs via en inbyggd mobiltelefon till mottagaren. Denna metod kan vara en lämplig vid screening av asymtomatiskt förmaksflimmer.

Ytterligare verktyg för arytmidiagnostik som tillkommit de senaste åren är möjligheten av registrera EKG via smartphones. Genom att klistra fast rostfria elektroder på telefonens baksida eller en liten monitor som trycks mot bröstkorgen, kan registrering ske via en applikation i telefonen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan