Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete som bedrivs i regioner och kommuner (SFS 2017:30, lagändring SFS 2023:191). Enligt HSL är huvudmännen skyldiga att erbjuda hjälpmedel inom sitt HSL-ansvar, då hjälpmedel är en del av vården.

Sveriges kommuner och regioner har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i landet. Lagar och förordningar styr till viss del hur ansvaret fördelas, medan andra områden överlåts till lokala avtal och överenskommelser. Ansvarsfördelningen för hjälpmedel varierar därför beroende på hur kommuner och regioner har valt att fördela ansvaret. Det är också sjukvårdshuvudmännen som beslutar om regler och eventuella avgifter.

Här finns regionala tillägg

Socialtjänstlagen

Kommunernas ansvar regleras också i socialtjänstlagen (SFS 2001:453, lagändring SFS 2023:313). Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Genom uppsökande verksamhet ska kommunen skaffa sig kunskap om livssituationen för personer med funktionsnedsättning och planera insatser för dem.

Bostadsanpassning som komplement till hjälpmedel

Den fysiska miljön i boendet kan behöva anpassas för att personen ska klara sina dagliga aktiviteter. En person med funktionsnedsättning kan få hjälp att anpassa eller komplettera fasta funktioner i och i anslutning till permanentbostaden genom ett bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222, lagändring SFS 2019:983). Kommunen ansvarar för bostadsanpassningen och lämnar bidrag till de kostnader som uppstår. Observera behovet av samordning mellan hjälpmedel och bostadsanpassning, bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel enligt HSL.

Rehabilitering och vård i hemmet

Hemsjukvård bedrivs i den enskildes bostad eller motsvarande. Att arbeta hemma hos någon innebär en speciell arbetssituation som kräver stor kunskap och lyhördhet. Det är viktigt att ta hänsyn till både arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kraven på de hjälpmedel som används i hemmet skiljer sig inte från de krav som ställs på motsvarande hjälpmedel på sjukhus.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan