Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete som bedrivs i regioner och kommuner (SFS 2017:30). Den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedlen ska ses som en integrerad del av vården. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Den organisatoriska ansvarsfördelningen varierar i hela landet beroende på hur regioner och kommuner har valt att i avtal fördela eller samordna ansvaret för hjälpmedel. Det är sjukvårdshuvudmannen som beslutar om sitt hjälpmedelsansvar och eventuella avgifter.

Här finns regionala tillägg

Socialtjänstlagen

Kommunernas ansvar regleras också i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Genom uppsökande verksamhet ska kommunen skaffa sig kunskap om livssituationen för personer med funktionsnedsättning och planera insatser för dem.

Bostadsanpassning som komplement till hjälpmedel

Den fysiska miljön i boendet kan behöva anpassas till en funktionsnedsättning för att personen ska klara sina dagliga aktiviteter. För att en person med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende kan han eller hon få hjälp att anpassa bostaden genom ett bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Kommunen ansvarar för bostadsanpassningen och lämnar bidrag till de kostnader som uppstår.

De flesta kommuner kräver ett intyg från en arbetsterapeut eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som tydliggör behovet av anpassningar i bostaden. Den byggnadstekniska och ekonomiska kompetens som också behövs vid en bostadsanpassning finns hos de personer som handlägger bidraget i kommunerna. Observera behovet av samordning mellan hjälpmedel och bostadsanpassning.

Rehabilitering och vård i hemmet

Hemsjukvård och hemrehabilitering bedrivs i den enskildes bostad eller motsvarande. Att arbeta hemma hos någon innebär en alldeles speciell arbetssituation som kräver stor kunskap och lyhördhet. Det går inte att mot den boendes vilja genomföra förändringar i hemmet för att förbättra personalens arbetsmiljö, exempelvis installation av en personlyft eller en ny säng. Om syftet med förändringen kan klargöras går det oftast att komma överens och lösa problemet. Det är viktigt att ta hänsyn till både arbetsmiljölagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan