Trakeostomi

Akuta åtgärder vid komplikationer

I patientens omedelbara närhet, oavsett var patienten befinner sig eller typ av boende, måste det alltid finnas:

 • sax
 • spruta (10 mL)
 • spruta (2 mL)
 • Natriumklorid 9 mg/mL
 • långt nässpekulum (alternativt peang eller hakar), speciellt viktigt vid nyanlagd trakeostomi
 • en reservkanyl, av samma typ och storlek som den som patienten har och en i mindre storlek 
 • bedövningssalva.

Hinder i trakealkanylen, till exempel intorkat slem, ger andnöd och motorisk oro.

Tillvägagångssätt vid blockerad luftväg/slempropp

Om trakealkanylen är blockerad och sugningen inte hjälper:

 1. Larma och agera snabbt.
 2. Ta ut innerkanylen, om sådan finns. Om kanylstoppet är borta och patienten andas, sätt in en ny innerkanyl. Sug bort slem. Rengör den borttagna kanylen borttagna innerkanylen enligt instruktioner på sidan om Trakealkanyler och rengöring. 
 3. Om ingen innerkanyl finns eller om patienten fortfarande har blockerad luftväg, fortsätt enligt nedan.
 4. Spruta ned Natriumklorid 9 mg/mL, 2-3 mL och sug rent med grov sugkateter, upprepa proceduren ytterligare några gånger.
 5. Om luftpassage inte uppnås, dra ut all luft ur kuffen med en tom spruta om trakealkanylen har kuff. Klipp av kanylbandet.
 6. Ta ut trakealkanylen.
 7. Håll trakeostomat öppet med hjälp av ett långt nässpekulum. Sug rent i luftstrupen och se till att hålla stomat öppet.
 8. Ge syrgas över stomat.
 9. Försök om möjligt sätta i patientens reservkanyl, eventuellt med en sugkateter som ledare. I andra hand kan en liten trakealkanyl utan kuff användas för fri luftväg om patienten har egen andningsfunktion. Ta lite bedövningssalva på kanylspetsen för att underlätta införandet alternativt blöt den med Natriumklorid 9 mg/mL eller vatten. Vid svårigheter att få in ny trakealkanyl, försök att få ned en sugkateter i luftstrupen för syrgastillförsel med luftflöde på 5-6 L/min.
 10. Om andningen fortfarande är otillräcklig, vidtag hjärtlungräddningsåtgärder med inblåsningar via stomat.
Bild som visar reservkanyl med avklippt sugkateter som ledare
Reservkanyl med avklippt sugkateter som ledare.

Om trakealkanylen satts tillbaka av en vårdare som inte är tränad på det momentet, eller där trakealkanylens läge är oklart, ska läkare vid ansvarig klinik kontaktas och trakealkanylens läge kontrolleras med bronkoskop via trakealkanylen.

Trakealkanyl som dras ut oavsiktligt

Trakealkanylen kan dras ut ur stomat genom olyckshändelse, till exempel när banden lossats vid stomavård. Om trakealkanylen bara dragits ut en kort bit är den som regel lätt att föra tillbaka på plats. När hela trakealkanylen dragits ut, gäller det först och främst att hålla stomat öppet och om möjligt sätt i en reservkanyl. Se instruktionerna vid akut borttagande av trakealkanyl ovan.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan