Akuta åtgärder vid komplikationer

TRAKEOSTOMI

I patientens omedelbara närhet, oavsett var patienten befinner sig eller typ av boende, måste det alltid finnas:

 • sax
 • spruta (10 mL)
 • långt nässpekulum (alternativt peang eller hakar), speciellt viktigt vid nyanlagd trakeostomi
 • en reservkanyl, av samma typ som den som patienten har och en i mindre storlek
 • bedövningssalva.

Hinder i trakealkanylen, till exempel intorkat slem, ger andnöd och motorisk oro.

Tillvägagångssätt vid blockerad luftväg/slempropp

Om trakealkanylen är blockerad och sugningen inte hjälper:

 1. Tillkalla hjälp.
 2. Om trakealkanylen har en innerkanyl - börja med att ta ut den, det löser som regel problemet. Om patienten andas efter detta räcker det med att sätta in en ren innerkanyl. Den borttagna innerkanylen rengöres enligt instruktioner på sidan om Trakealkanyler och rengöring.
 3. Om patienten fortfarande har blockerad luftväg, fortsätt enligt schemat.
 4. Dra ut all luft ur kuffen med en tom spruta om trakealkanylen har kuff.
 5. Klipp av kanylbandet.
 6. Ta ut trakealkanylen.
 7. Håll trakeostomat öppet med hjälp av ett långt nässpekulum. Sug rent i luftstrupen och se till att hålla stomat öppet.
 8. Försök om möjligt sätta i patientens reservkanyl. I andra hand kan en liten trakealkanyl utan kuff användas för fri luftväg om patienten har egen andningsfunktion.
 9. Om patienten är beroende av respirator/ventilator, måste en kuffad trakealkanyl sättas in och ventilatorn kopplas på för att patienten ska kunna få luft. Om detta inte går, måste man hjälpa patienten med inblåsningar.
 10. Om andningen fortfarande är otillräcklig, vidtag hjärtlungräddningsåtgärder med inblåsningar via stomat.

Vårdare som känner sig förtrogen med trakealkanylen kan prova att sätta i patientens reservkanyl, eventuellt med en sugkateter som ledare. Ta lite bedövningssalva på kanylspetsen för att underlätta införandet alternativt blöt den med koksalt eller vatten.

Bild som visar reservkanyl med avklippt sugkateter som ledare
Reservkanyl med avklippt sugkateter som ledare.

Om trakealkanylen satts tillbaka av en vårdare som inte är tränad på det momentet ska läkare vid ansvarig klinik kontaktas.

Trakealkanyl som dras ut oavsiktligt

Trakealkanylen kan dras ut ur stomat genom olyckshändelse, till exempel när banden lossats vid stomavård. Om trakealkanylen bara dragits ut en kort bit är den som regel lätt att föra tillbaka på plats. När hela trakealkanylen dragits ut, gäller det först och främst att hålla stomat öppet och om möjligt sätt i en reservkanyl. Se instruktionerna vid akut borttagande av trakealkanyl ovan.

Till toppen av sidan