Trakeostomi

Följder av trakeostomi

Blödningsrisk

En patient som nyligen har trakeotomerats bör iakttas noga de första timmarna, eftersom det finns risk för blödningar. [17-21] Var uppmärksam på svullnader runt stomat.

Nedsatt hostförmåga

Hostreflexen kan vara nedsatt på grund av försämrad muskelkraft, smärta eller medvetslöshet. Det blir också svårare att bygga upp tryck för hoststöten eftersom trakeostomin står öppen mot omvärden. Konsekvensen kan bli sekretansamling i luftvägarna. [21]

Informera patienten om hur man kan göra för att hosta kraftfullare:

  • Andas in.
  • Sätt ett kortvarigt tryck på trakealkanylens öppning medan trycket i luftvägarna byggs upp.
  • Släpp trycket i samband med hostningen.

Komplettera vid behov med sugning av de övre och nedre luftvägarna.

Bortfall av talförmåga

Patienten kan förlora talförmågan vid trakeostomi, vilket leder till kommunikationsproblem. Det är viktigt att vara uppmärksam på patientens upplevelser, eftersom den begränsade förmågan att kommunicera kan leda till att patienten känner ångest, oro och obehag. Patienten kan känna sig isolerad och har svårt att göra sig förstådd. [22]

Anteckningsblock eller bokstavstavla kan ibland vara till hjälp. Frågor med ja/nej-svar tar tid men kan besvaras med små rörelser. En så kallad pekbok kan också vara till nytta. Använd gärna hjälpmedel som läsplatta och till exempel en app för assisterad kommunikation som heter Second Voice med mera. När patienten har svårt med svenskan kan ofta anhöriga hjälpa till att sammanställa en kort lista med viktiga ord att peka på. Ge patienten tid att slutföra sitt budskap efter sin förmåga. Det kan vara mycket frustrerande att ständigt bli avbruten av välvilliga gissningar om vad man menar. Det är viktigt att personalen har tålamod och använder sin fantasi och flexibilitet för att kommunicera med patienten [22] En logoped kan hjälpa till att finna lösningar när inte de vanliga knepen räcker.

Patienter med en etablerad trakeostomi har oftast trakealkanyler som medger tal. Läs om talventil och fenestrerade trakealkanyler under Trakealkanyler och rengöring.

För att möjliggöra tal kan en talventil sättas på trakealkanylen enligt ordination. Iaktta då patienten så att andningen inte blir för ansträngd. För det mesta används talventilen tillsammans med en så kallad fenestrerad trakealkanyl som ger fri passage för luften upp till stämbanden. Även en trakealkanyl med liten diameter kan användas som ger luftpassage vid sidan av kanylen [6]. Talventilens filter byts dagligen. Själva talventilen rengörs efter dagens användning och håller i 14 dagar.

Läs mer om olika trakealkanyler i texten Trakealkanyler och rengöring.

Uttorkning och avkylning av slemhinnorna

Hos trakeostomerade patienter blir inandningsluften torr, eftersom den inte passerar de övre luftvägarna och befuktas på naturligt sätt. Den torra inandningsluften kan leda till att krustor bildas, eftersom sekret torkar in. En fukt- och värmeväxlare, så kallad konstgjord näsa, bör sättas på trakealkanylen för att hålla luftvägarna fuktiga och för att värma inandningsluften. Den filtrerar också inandningsluften från damm och partiklar. Talventil ska inte användas under sömn, eftersom inandningsluften inte blir tillräckligt befuktad.

Patienten har mer eller mindre slemproduktion. De flesta behöver hjälp med sugning i trakealkanylen. Om slemmet är torrt och segt kan behandlande läkare ordinera inhalationer. Segt slem kan ge stopp i trakealkanylen, läs mer under Akuta åtgärder vid komplikationer.

Fukt- och värmeväxlaren ska hanteras och bytas enligt ordination, utifrån tillverkarens bruksanvisning, och alltid när sekret har samlats i den, dock minst en gång per dygn.

Patienter som inte själva kan sköta sin munvård måste få hjälp.

  • Inspektera, rapportera och dokumentera munhålans utseende.
  • Näsans slemhinnor kan också bli uttorkade. Inspektera och åtgärda.

Risk för tryckskador

Trakealkanylen kan orsaka tryckskador på slemhinnan i luftstrupen, framför allt när trakealkanylen är kuffad. Läs mer under rubriken Trakealanyler med kuff i texten Trakealkanyler och rengöring. Trakeostomin kan även störa sväljningen genom att trycka mot matstrupen eller genom att motverka höjningen av struphuvudet.

Försämrat luktsinne

En trakeostomerad person får ett försämrat luktsinne, vilket också innebär en social förlust. Det är viktigt att tänka på när dessa patienter vårdas. Även smakupplevelsen påverkas.

Infektionsrisk

Trakeostomat och området runt omkring är alltid koloniserat av bland annat bakterier från hudens normalflora. [23] Området bör därför hanteras som en möjlig smittkälla och skötas noggrant för att motverka ökad bakterietillväxt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan