Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Förstoppning

Läkemedelsbehandling

Läkemedel är den behandling som har bäst bevisad effekt vid förstoppning. Det mest dokumenterade läkemedlet är makrogol, och rekommendationen idag är att all ny behandling mot förstoppning bör jämföras med en makrogol [3]. Även natriumpikosulfat har nu fått god dokumentation och är ett kraftfullt och säkert alternativ vid terapiresistent förstoppning [4].

Nyare läkemedel som prukaloprid och linaklotid har också visat sig vara effektiva vid förstoppning men är något dyrare. De vanligaste biverkningarna för läkemedel mot förstoppning är diarréer och oftast krävs att individen själv provar ut lämplig dos.

Läkemedel som ökar sekretion från tarmen

Cirka 50 % av patienter med kronisk förstoppning får tillräcklig effekt av fibrer eller osmotiska läkemedel. För de patienter som inte svarar på denna behandling så är nästa steg att lägga till natriumpikosulfat eller bisakodyl. Bisakodyl och natriumpikosulfat är läkemedel som i väldigt liten utsträckning tas upp av mag-tarmkanalen utan utövar sin effekt i tjocktarmen där de ökar sekretionen. Dessa läkemedel är i regel effektiva och används i första hand som vid behovsmedicinering, till exempel om man inte haft avföring på tre dygn. Ett annat alternativ är linaklotid som är ett nyare läkemedel som också stimulerar till sekretion i tarmen men som även ges på indikationen förstoppningsdominerad IBS.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan