Åtgärder vid förstoppning

FÖRSTOPPNING

Det är viktigt att känna till hur magen fungerar. Det är till exempel viktigt att gå på toaletten när man behöver det och inte skjuta upp det till senare. Strax efter intagen måltid uppträder den gastrokoliska reflexen vilken leder till ett behov att tömma tarmen strax efter. Tarmmotoriken är som aktivast speciellt efter frukost.

Bearbetningen av födan genom magsäck och tunntarm tar mellan 12-24 timmar men tarminnehållet kan sen ligga kvar varierande tid i tjocktarmen. När avföringen kommit ned till ändtarmen och då det är ett lämpligt tillfälle att tömma tarmen, ska ändtarmen rätas ut för att underlätta passagen ut. Det sker genom ett muskelsamspel där puborektalismuskeln och inre och yttre slutmuskel relaxeras och med hjälp av tarmmotoriken uppifrån töms slutligen ändtarmen. Vid toalettbesök kan bukmuskeltrycket förstärkas och analkanalen vidgas ytterligare genom att fötterna placeras något över golvhöjd (fotpall) så att knäna kommer något över bäckenbotten.

Skillnad mellan rakt sittande och hukande position. När man vid toalettbesök sitter i hukande position eller när fötterna placerade på en fotpall, så att knäna kommer något över bäckenbotten, vidgas analkanalen genom att puborektalis-, inre- och yttre sfinktermuskeln slappnar av och tarmtömning underlättas då.

Individuellt omvårdnadsstatus

Innan behandling är det betydelsefullt att ta reda på personens tidigare tarmfunktion. Det är viktigt att gå igenom toalettvanor, kostvanor, fysisk aktivitet, ADL-förmåga, medicinering, stress eller andra förändringar i livssituationen och medicinsk historia som kan ha samband med förstoppningsproblematiken. Detta kan ge en hänvisning om vad som ligger bakom förstoppningen och om möjligt justeras dessa faktorer i första hand [3]. Innan man börjar behandla förstoppning med laxantia bör man pröva andra metoder [3]. Omvårdnadsstatus dokumenteras tillsammans med omvårdnadsordinationer och datum för uppföljning.

Kost och kostanamnes

Att förändra kost, vätskeintag och fysisk aktivitet kan hjälpa vissa personer men det vetenskapliga underlaget för åtgärderna är svagt. Svagt vetenskapligt underlag är dock inte att likställa med bevisad avsaknad av effekt utan kan också betyda att det i dagsläget saknas tillförlitlig kunskap.

För att få en uppfattning om personens kostvanor exempelvis kaloriintag, vätska, fiberrik kost som frukt, grönsaker, fullkornsprodukter inhämtas kostanamnes vilken med fördel utgår från kostdagbok. Anamnesen utgör grund för kostråd. Sträva efter regelbunden måltidsordning.

Torkad frukt, plommon, fiberberikat bröd och gröt kan vara ett förstahandsval vid trög mage. Fiberintag (framförallt olösliga fibrer) är associerat till kortare "transit time", större avföringar och ökat antal avföringar och i den vetenskapliga litteraturen rekommenderas 25 g fibrer/dag. Fibrer kan dock ge upphov till känsla av uppkördhet som kan upplevas obehagligt. Enbart fiberberikning kan vara otillräckligt som behandling vid svår förstoppning och tillståndet kan riskera att förvärras på flera sätt [4,8]. Då fibrer ökar tarminnehåll kan förstoppningen förvärras om orsaken till förstoppningen är att personen har problem med att få ut avföringen som till exempel vid bäckenbottendysfunktion eller mycket långsam tarmpassage [3, 8-10]. Ökat fiberintag kan också resultera i hård avföring om inte tillräckligt med vätska tillförs [11]. Likaså anses fiberberikning vara olämpligt som behandling av personer med utvidgad kolon, så kallad megakolon. Istället för att öka tarminnehållet bör tarmen avlastas och det bedöms mer lämpligt med fiberfattig diet [10]. 

Att använda mineralolja oralt vid förstoppning har studerats när det gäller barn och personer med utvecklingsstörning. Mineralolja rekommenderas särskilt vid fekalom. Om det finns risk för aspiration bör mineralolja undvikas då det inte bryts ner utan kan orsaka lunginflammation. Inga studier har påträffats där vegetabiliska oljor används vid förstoppning. Beprövad erfarenhet har dock visat att rapsolja har positiv effekt.

Vätska

Att vara uttorkad ökar risken för förstoppning vilket gör att god vätsketillförsel förebygger att förstoppning uppstår och kan avhjälpa förstoppning om personen är uttorkad [4]. Om fiberintaget ökar är det nödvändigt att även öka vätskeintaget [12]. Ett ökat intag av vätska förefaller dock inte vara effektivt som behandling mot förstoppning hos personer med redan fullgod vätsketillförsel. [4].

Fysisk aktivitet

Personer med låg fysik aktivitet drabbas i större utsträckning av förstoppning [5]. Som intervention har fysisk aktivitet däremot inte visats ha effekt som behandling [13]. Möjligen kan personer som ofta är stillasittande, rullstolsburna eller sängliggande få förbättrad tarmfunktion genom ökad fysisk aktivitet.

Magmassage

Enskilda studier visar att magmassage kan användas som behandling vid förstoppning [14]. En systematisk litteraturöversikt visar att evidensen är svag men att det finns indikationer på att magmassage är en effektiv behandling [14]. Magmassage har visats ha en viss fördröjd effekt som ökar under ett antal veckor. Likaså avtar troligen effekten efter avslutad behandling vilket gör att den bör ses som en kontinuerlig behandling. Magmassage innebär massage av ett område som är mycket intimt vilket innebär att det är betydelsefullt att visa stor respekt för den enskildes integritet [14]. 

Akupunktur

Akupunktur används som behandling vid förstoppning men det saknas vetenskaplig evidens i den engelskspråkiga litteraturen [15].

Biofeedback, träning av muskelkoordination

Att ha nedsatt förmåga att kontrollera och samordna musklerna i bäckenbotten och analsfinktern vid tarmtömning, ses ofta hos individer med bäckenbottendysfunktion. Biofeedback innebär att personen tränas att medvetet använda och koordinera muskler involverade i krystning och/eller uppfatta signaler från rektum. Instrument som via elektroder eller prober i analkanalen ger visuell, audiell eller verbal feedback används för att uppnå optimal funktion [3]. En studie har visat att det är mer effektivt att träna med hjälp av feedback från instrument än att träna endast efter instruktioner [3]. Trots att de flesta studier har metodologiska problem visar en metaanalys av tillgänglig evidens att biofeedback är det bästa alternativet för behandling av förstoppning då orsaken är bäckenbottendysfunktion [15]. Förbättringen har visat sig kvarstå två år efter avslutad behandling [3]. Särskild personal utbildad i biofeedback, utför behandlingen.

Perinealt tryck och stimulering av anus

Kvinnor med svag bäckenbotten kan ha hjälp av att trycka mot perineum, runt ändtarmen eller via slidan trycka bakåt mot ändtarmen för att på detta sätt underlätta tarmtömning. Att via slidan  trycka bakåt med tummen mot ändtarmen kan även vara effektivt vid tömningsbesvär som beror på rektocele. 

En specifik behandlingsåtgärd vid neurogena sjukdomar då tarmtömningsreflexen är nedsatt eller uteblir helt är att stimulera genom att föra in ett suppositorium eller att försiktigt föra in ett behandskat finger i anus och sakta rotera fingret. Rörelsen får pågå tills en avslappning i tarmväggen kan kännas vilket oftast inte tar mer än 15-20 sekunder [16]. Det är viktigt att inte trycka för hårt då man istället kan framkalla en spasm i sfinktern.

Transanal Irrigation (TAI)

När konservativ behandling och läkemedelsbehandling mot förstoppning inte har haft effekt har tarmsköljning, numera kallad TAI (Transanal Irrigation) prövats. Kontinuerlig tarmsköljning med ljummet kranvatten kan minska problem med förstoppning särskilt hos personer med neurologisk tarmdysfunktion. [17]

Digitering, plockning

Vid långvarig förstoppning kan en ansamling av avföring bildas i rektum (fekalom). Förstahandsval av behandling vid fekalom är makrogolläkemedel tillsammans med lavemang, men vid mycket svåra fall kan man tvingas att manuellt avlägsna avföringen. När det gäller manuell evakuering eller plockning saknas forskning inom området. Det är förknippat med stort obehag, är mycket smärtsamt för personen och det är stor risk för att skador uppstår i anus. Rekommendationen är att manuell evakuering endast ska användas när alla andra åtgärder är prövade. Läkare med vana vid rektalundersökning konsulteras för att besluta om och ordinera manuell evakuering och utrymningen görs när personen är sövd.

Andra behandlingar

Kirurgi kan komma ifråga i utvalda fall vid bäckenbottendysfunktion som vid stora rektocelen som inte tömmer sig. Vid uttalad slow-transit förstoppning som inte svarar på behandling är kolektomi ett eventuellt alternativ. Man kan också lägga upp blindtarmen som en stomi (Malone´s operation) och ge lavemang via den (så kallad antegrad lavemang).

Till toppen av sidan