Om patienten har svårighet att tömma urinblåsan eller om blåssköljning ska göras för att skölja ut koagel bör en grövre urinkateter (hematurikateter) användas. 

Hematurikateter med tre kanaler, så kallad 3-vägskateter.

Grov specialkateter

En hematurikateter är en specialkateter som har grovleken 20 Charriére (Ch) eller grövre. Katetern är framtagen för att ha en utökad förmåga att upprätthålla det inre hålrummet som krävs för att skölja ut blodkoagel. Katetern finns i materialen silikonbelagd latex och plast. Eftersom katetern är styv och grov till sin utformning kan den orsaka skador vid införandet och försiktighet vid katetersättning är nödvändig. God kunskap och erfarenhet i kateterisering är att eftersträva vid införande och handhavande av hematurikateter. Det är viktigt att vara varsam vid fyllning av kateterballong och säkerställa att ballongen inte är i urinröret. Extra bedövningsgel (30-50 gram till män och 20-30 gram till kvinnor) kan användas med fördel. 

Det finns hematurikatetrar som är utformade med två alternativt tre kanaler. En 2-vägskateter har en kanal för utflöde (urin) samt en kanal för kateterballongen och kan användas för intermittent spolning. En 3-vägskateter har även en kanal som kan leda in spolvätska i urinblåsan och kan användas vid kontinuerlig spoldroppsbehandling.

Trevägskateter i genomskärning, där det även finns en kanal som kan leda in spolvätska i urinblåsan.

Avlägsnande av hematurikateter

En hematurikateter bör avlägsnas så snart som möjligt när bildning av blodkoagel upphört eftersom den grova katetern kan förhindra urinrörets naturliga återfuktning, orsaka urinrörsirritationer och vävnadsskador. Om indikation för kateterbehandling kvarstår bör en kvarliggande kateter (KAD) med mindre grovlek väljas. 

Läs mer om kateterbehandling i Vårdhandbokens texter om kateterisering av urinblåsan.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan