Observationer av hematurigraden och patientens besvär ligger till grund för behandlingsbeslut, utvärdering och uppföljning:

  • Uppskatta hematurigrad, gärna med standardiserat mätinstrument.
  • Mät urinblåsans volym med portabel blåsskanner.
  • Ta en anamnes med fokus på om patienten har besvär från urinblåsan såsom blåskramper, blåstömningsbesvär, koagelbildning i urinen, spänd buk, smärta över urinblåsan eller andra besvär.

Graden av hematuri är även viktig information vid överrapportering mellan vårdenheter. 

Hematurigradering

Urinen bör visuellt observeras och färgen/blodtillblandningen samt konsistensen bör graderas. För att få korrekt färgskala rekommenderas ett standardiserat mätinstrument framtaget för bedömning av makroskopisk hematuri [5,6]. I nuläget finns mätinstrument för bedömning av hematurigrad dock inte tillgängligt för nybeställning. Bedömning och gradering av hematurigrad får tills vidare därför ske genom visuell observation av färg/blodtillblandning och konsistens.

Bedöm även om det bildats blodkoagel i urinen eller inte och dokumentera enligt hematurigradering: 

  • Utan koagler = A
  • Med koagler = B
Hematurigradering

* Ej färsk/pågående blödning

Ungefärlig färg Hematuribedömning Hematurigrad
Gul Ingen hematuri 0
Ljusröd Lätt hematuri 1-2
Mörkröd Massiv hematuri 3-4
Svartröd Grav eller gammal* hematuri

5

 

Exempel på validerat mätinstrument för bedömning av hematurigrad.

Dokumentation

Hematurigrad, förekomst av koagler, urinvolym och symtom ska dokumenteras i patientens journal, liksom åtgärder och vilka rekommendationer som givits. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan