Städning, rengöring

Ansvar för städning och rengöring

Ansvar för städning och rengöring

Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att städriktlinjer upprättats. I dessa ska framgå vilken kvalitet städningen ska uppnå. Kvalitetskraven ska stå i relation till lokalernas hygienklasser enligt Byggenskap och Vårdhygien (BOV) samt Städning i vårdlokaler (SIV). Verksamheten ansvarar tillsammans med städorganisationen (utförare) för att kvalitetsuppföljning avseende städning och rengöring sker med regelbunden frekvens. Uppföljning sker av samtliga områden inom verksamheten oavsett om utförare är service-/vård-/omsorgspersonal.

Verksamheten, såväl inom hälso- och sjukvård som vid särskilda boenden, ansvarar för att riktlinje med tillhörande instruktioner finns tillgängliga och följs. All berörd personal, såsom lokalvårdare och service-/vård-/omsorgspersonal ska känna till städinstruktioner och aktuell ansvarsfördelning.

För att säkerställa att alla områden städas i tillräcklig omfattning ska verksamheten:

  • Upprätta dokument, oavsett om service-/vård-/omsorgspersonal är utförare för att klargöra verksamhetens ansvar för städning i lokalerna.
  • Identifiera, utifrån specifik verksamhet, vad som ingår vid daglig respektive regelbunden städning/rengöring samt slutstädning. Vid regelbunden städning ska frekvens anges.
  • Definiera kritiska punkter för komplettering med desinfektion (se metod) och vilka ytor som alltid ska desinfekteras mellan patienter. Exempel på kritiska punkter är frekventa tagställen och ytor med ökad risk för förorening av kroppsvätskor.
  • Vid bedömning tas hänsyn till specifika riskfaktorer för smittspridning i verksamheten. Exempel på detta kan vara vätskande sår, kräkningar, diarré eller bristande kognitiv förmåga bland patienter/vårdtagare.
  • Ange metod, det vill säga val av utrustning, material och kemikalier (medel) för rengöring/städning samt ytdesinfektionsmedel för kritiska punkter.
  • Upprätta lokal anvisning alternativt checklista där ovanstående framgår.

Ordinärt boende

Vid städning i hemmet beslutas omfattningen av biståndshandläggare utifrån behov. Vid städning i vårdtagarens hem bör städmaterial vara rent när arbetet påbörjas. Grundprincipen är att börja med renaste utrymmet, exempelvis städas köket först och toalett/duschutrymme sist.

Upprätta lokal anvisning och checklista där ansvarsfördelning mellan service-/vård-/omsorgspersonal och lokalvårdare framgår samt städfrekvens, medel och metod.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan