Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Städning, rengöring

Ansvar för städning och rengöring

Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att städriktlinjer upprättats. I dessa ska framgå vilken kvalitet städningen ska uppnå. Kvalitetskrav ska stå i relation till lokalernas hygienklasser enligt Byggenskap och Vårdhygien (BOV) samt Städning i vårdlokaler (SIV). Verksamheten ansvarar tillsammans med städorganisationen (utföraren) för att kvalitetsuppföljning avseende städning och rengöring sker med regelbunden frekvens. Uppföljning sker av samtliga områden inom verksamheten, inklusive det som utförs av service-, vård- och omsorgspersonal.

Verksamheten, inom såväl hälso- och sjukvård som vid särskilda boenden, ansvarar för att riktlinjer med tillhörande instruktioner finns tillgängliga och följs. All berörd personal, lokalvårdare, service-, vård- och omsorgspersonal ska känna till städinstruktioner och aktuell ansvarsfördelning. I instruktionen ska framgå vilka områden som städas och med vilken metod och frekvens.

För att säkerställa att alla områden städas i tillräcklig omfattning ska verksamheten:

  • Identifiera, utifrån verksamhet, vad som ingår vid patient-/vårdtagarnära rengöring och städning samt slutstädning.
  • Vid avtal med serviceorganisation avseende patient-/vårdtagarnära rengöring och städning, till exempel vid uppgiftsväxling, ska tydlig dokumentation upprättas om vad som ingår och med vilken frekvens. 
  • Definiera kritiska punkter för komplettering med desinfektion (se metod) och vilka ytor som alltid ska desinfekteras mellan patienter/vårdtagare. Exempel på kritiska punkter är frekventa tagställen och ytor med ökad risk för förorening av kroppsvätskor.
  • Vid bedömning tas hänsyn till specifika riskfaktorer för smittspridning i verksamheten. Exempel på detta kan vara vätskande sår, kräkningar, diarré eller bristande kognitiv förmåga bland patienter/vårdtagare. Vid omfattande riskfaktorer bedöm även behov av att utöka patientnära städning.
  • Ange metod, det vill säga val av utrustning, material och kemikalier (medel) för rengöring och städning samt ytdesinfektionsmedel för kritiska punkter.
  • Upprätta lokal anvisning alternativt checklista där ovanstående framgår.

Ordinärt boende

Vid städning i hemmet beslutas omfattningen av biståndshandläggare utifrån behov. Vid städning i vårdtagarens hem bör städmaterial vara rent när arbetet påbörjas. Grundprincipen är att börja med renaste utrymmet, exempelvis städas köket först och toalett/duschutrymme sist.

Lokal anvisning och checklista ska finnas där ansvarsfördelning mellan service-, vård-, omsorgspersonal och lokalvårdare framgår, inklusive städfrekvens, material, medel, metod och identifierade kritiska punkter.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan