Städning, rengöring

Kvalitetsuppföljning

Sverige har två standarder som berör städning och uppföljning av städkvalitet, Svensk Standard SS 8760014:2017 Rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning och SS-INSTA 800-1:2018 Städkvalitet. Standarderna har delvis olika inriktning och kompletterar varandra.

I Svensk Standard (SS 8760014:2017) anges att evidensen talar för att rengöring och städning minskar risken för smittspridning inom hälso- och sjukvård. Standarden anger även kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Bedömningen baseras i första hand på en visuell kontroll genom besiktning av ytor som omfattas av städavtalet och kan även innefatta den städning som verksamheten ansvarar för. Visuell inspektion kan kompletteras med mätning med UV-ljus eller ATP (adenosintrifosfat) och i vissa fall odling för att utvärdera och förbättra städning och städmetoder.

Kvalitetsuppföljning av städning ska ingå i verksamhetens (beställarens) och städorganisationens (leverantörens) kvalitetssystem. Uppföljning ska ske regelbundet med frekvens utifrån verksamhet och patientflöden (se hygienklasser i SIV och SS 8760014:2017). Avvikelser hanteras i avvikelserapporteringssystemen.

Kvalitetsuppföljning sker omedelbart efter städning. För att bedöma om städfrekvens och omfattning är tillräcklig kan utvärdering även ske före och mellan städning. Vid utvärdering deltar ansvarig för verksamheten och städorganisationen samt eventuellt lokalvårdare och service-/vård-/omsorgspersonal.

Kvalitetsuppföljningen dokumenteras och innehåller följande uppgifter:

  • Datum och klockslag för uppföljning.
  • Datum och klockslag för senaste städning.
  • Vilka som deltar vid utvärderingen.
  • Rum och föremål som ingår i utvärderingen.
  • Resultat av visuell granskning.
  • Eventuell mätmetod och resultat.
  • Värdering av resultat i förhållande till hygiennivå.

Resultat bedöms utifrån:

  • Kommentarer vid avvikande resultat utifrån verksamhetens, städorganisationens och fastighetsägarens/-driftsansvariges ansvar.
  • Underkänt åtgärdas snarast och ny kvalitetsgranskning utförs efter åtgärd. Bedömningen kan också vara, ska förbättras eller åtgärdas snarast och uppföljning sker då vid nästa kvalitetsuppföljning. Vid behov upprättas handlingsplan för långsiktigt förbättringsarbete.
  • Godkänt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan