Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Städning, rengöring

Kvalitetsuppföljning

Sverige har två standarder som berör städning och uppföljning av städkvalitet: Svensk Standard SS 8760014:2017 Rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning, samt SS-INSTA 800-1:2018 Städkvalitet. Standarderna har delvis olika inriktning och kompletterar varandra.

I Svensk Standard (SS 8760014:2017) talar evidens för att rengöring och städning minskar risk för smittspridning inom hälso- och sjukvård. Standarden anger även kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Bedömning baseras i första hand på en visuell kontroll genom besiktning av ytor som omfattas av städavtalet och kan även innefatta den städning som verksamheten ansvarar för. Visuell inspektion kan kompletteras med uppföljning med UV-ljus eller ATP (adenosintrifosfat) och i vissa fall odling för att utvärdera och förbättra städning och städmetoder.

Kvalitetsuppföljning av städning ska ingå i verksamhetens (beställarens) och städorganisationens (leverantörens) kvalitetssystem. Uppföljning ska ske regelbundet med frekvens utifrån verksamhet och patientflöden (se hygienklasser i SIV och SS 8760014:2017). Avvikelse hanteras i avvikelserapporteringssystem.

Kvalitetsuppföljning sker omedelbart efter städning. För att bedöma om städfrekvens och omfattning är tillräcklig kan utvärdering även ske före och mellan städning. Vid utvärdering deltar ansvarig för verksamheten och städorganisationen samt eventuellt lokalvårdare och service-/vård-/omsorgspersonal.

Kvalitetsuppföljning dokumenteras och innehåller följande uppgifter:

 • Datum och klockslag för uppföljning.
 • Datum och klockslag för senaste städning.
 • Vilka som deltar vid utvärdering.
 • Rum och föremål som ingår i utvärdering.
 • Resultat av visuell granskning.
 • Eventuell mätmetod och resultat.
 • Värdering av resultat i förhållande till hygiennivå.

Kvalitetsuppföljningen kan resultera i:

 • Godkänt resultat.
 • Behov av förbättringar eller åtgärder snarast. Uppföljning vid nästkommande kvalitetsuppföljning. Vid behov upprättas handlingsplan för långsiktigt förbättringsarbete.
 • Underkänt resultat. Åtgärdas snarast och ny kvalitetsgranskning utförs efter åtgärd.
 • Kommentarer vid avvikande resultat sker utifrån uppdragsgivarens, verksamhetens och städorganisationens ansvar enligt avtal. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan