Städning, rengöring

Städning, rengöring - Översikt

God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen. Städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Att vårdlokaler upplevs som rena bidrar till ett positivt helhetsintryck och medverkar till god vård- och arbetsmiljö. Städning minskar dessutom slitage på lokaler och inventarier samt olika föroreningar som kan påverka luftkvaliteten. Texten är i första hand anpassad för hälso- och sjukvård men är tillämpbar även inom omsorgsverksamhet. För städning inom omsorgsverksamhet och i ordinärt boende kan utökade lokala anvisningar behövas.

Städfrekvensen bestäms utifrån vilken vård som bedrivs, nedsmutsningsgrad och lokala anvisningar. Den regelbundna städningen kan kräva komplettering med desinfektionsmedel. Vid särskilda tillfällen krävs städmetoder som innebär användning av desinfektionsmedel enligt lokala anvisningar.

All städning kräver utbildning i städteknik och basala hygienrutiner för såväl lokalvårdare som service-/vård-/omsorgspersonal.

Städningen i inomhusmiljö underlättas och påverkas positivt genom att:

  • Utemiljöer och entréer utformas så att inte onödig smuts dras in i lokalerna.
  • Möbler och övrig inredning har avtorkningsbara material.
  • Dammsamlande inredning och möblering undviks.
  • Ytor hålls fria från överflödigt material och utrustning.
  • Ytor och inventarier underhålls och repareras alternativt byts ut vid behov.
  • Ventilationen fungerar och underhålls.

 

Begrepp som används inom texter om Städning

Akutstädning Städåtgärd som inte kan uppskjutas till nästa städtillfälle utan måste utföras omedelbart.
ATP Adenosintrifosfat, ämne med högt energiinnehåll som finns i levande celler/organiskt material; används i denna text som mått på organiska föroreningar/biologiskt material.
Desinfektion Process med kemiska medel som minskar antalet mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för överföring av smitta.
Engångsduk Städduk tillverkad av konstfiber och/eller papper avsedd för engångsbruk.
Diarré Ökat antal lösa avföringar (fler än tre/dygn).
Hygienklasser Baseras på riskbedömning avseende lokaler där patienter vårdas, undersöks och/eller behandlas samt övriga lokaler som behövs för vårdverksamhet.
Isolering Att skilja en patient från andra patienter i syfte att hindra smittspridning.
Kritiska punkter Patientnära ytor eller andra ytor som används eller vidrörs frekvent och kan utgöra risk för smittspridning.
Kroppsvätskor Till exempel blod, avföring och sekret.
Lokalvårdare Personal anställd i lokalvårdsorganisation som utför regelbunden städning.
Patientnära ytor Inredning, inventarier och utrustning vid patientplatsen, till exempel säng/brits, sängbord, lampa, vårdpanel.
Punktdesinfektion Spill av smittsamt material och/eller kroppsvätskor torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel innehållande tensid.
Punktstädning Spill av till exempel mat eller kaffe torkas upp direkt med vatten och eventuellt rengöringsmedel.
Rengöring Metod där ytor mekaniskt bearbetas för att ta bort smuts, damm och andra orenheter så att ytorna blir synligt rena.
Riskfaktorer Faktorer eller tillstånd hos patient/vårdtagare som innebär en ökad risk för smittspridning och vårdrelaterad infektion, till exempel diarré, vätskande sår, luftvägssymtom och kognitiv nedsättning.
Servicepersonal Personal som utför vårdnära service, såsom daglig patientnära städning, förrådshantering med mera.
Slutstädning Städning i samband med att en patient/vårdtagare skrivs ut, byter vårdplats eller bedöms som smittfri efter exempelvis tarmsmitta.
Städning Rengöring, materialvård, avlägsnande av avfall med mera. Städning kan ske med olika intervall och omfattning.
Tagställe Ytor som patienter och personal ofta berör med händerna.

Tensid

Ämne som minskar ytspänning och därmed lösgör smuts. Ingår bland annat i rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.
Vårdpersonal Personal anställd för att utföra vård och behandling eller omsorg. Vårdnära städning och rengöring kan ingå i arbetsuppgiften.

Ytdesinfektion

Medel avsett för desinfektion av ytor i lokaler, på medicinskteknisk utrustning och inredning med mera. 

 

Till toppen av sidan