Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002: om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet och rådet; 2002. Artikel 14;
  2. Livsmedelsverket Kontrollwiki. Uppsala: Livsmedelsverket;
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002: om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet och rådet; 2002. Artikel 3.3;
  4. SFS 2006:804. Livsmedelslag. Stockholm: Näringsdepartementet
  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004: om Livsmedelshygien. Europaparlamentet och rådet; 2004. Artikel 6.2;
  6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 625/2017: om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar. Europaparlamentet och rådet; 2017. Artikel 9;
  7. Branschriktlinjer för offentlig säker mat. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner, SKR; 2020.
  8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004: om livsmedelshygien. Europaparlamentet och rådet; 2004. Bilaga II, kapitel XII;

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Till toppen av sidan