Livsmedelshygien

Livsmedelshygien - Översikt

Livsmedelsverksamhet i vård och omsorg

Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel [1]. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag. Till lagstiftningen har Livsmedelsverket skrivit vägledande texter som samlats i Livsmedelsverkets Kontrollwiki [2].

Livsmedelsföretagare ansvarar för att kraven i lagstiftningen uppfylls [3]. Livsmedelsföretagen är firmatecknaren, i större företag förekommer skriftlig delegationsordning. Vem som är firmatecknare och formellt ansvarig är oftast inte känt för personalen i offentliga kök. Eventuella krav och beslut ska ställas till firmatecknaren. Kommunernas miljöförvaltningar är kontrollmyndighet [4].

Den som driver livsmedelsverksamhet såsom avdelningskök, mjölkkök, äldreboende eller annan social omsorg ska anmäla detta till kommunens miljöförvaltning [5]. Miljöförvaltningen kan bedöma att en registrering inte behövs eller att verksamheten inte räknas till yrkesmässig livsmedelshantering. Till exempel utrymme med dryck och förpackade smörgåsar för anhöriga och dagpatienter eller träningskök där vårdtagare övar på att arbeta i kök.

Livsmedelshantering i vård och omsorg

Inom vård och omsorg finns många olika vårdtagare; det kan vara vårdtagare på sjukhusets olika avdelningar, äldreboende eller vårdtagare med fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Frågeställningarna om vad man får göra och hur man kan lösa livsmedelshygieniska situationer är många.

Livsmedelslagstiftningen är oftast inte detaljstyrd. Svaret på olika uppkomna frågeställningar blir då oftast "det beror på". För bedömningar ska verksamheterna själva göra riskbedömningar. Fundera kring begreppen frekvens och allvarlighetsgrad. Tänk på smittspridning av magsjuka/multiresistenta tarmbakterier. Ta hjälp i bedömningarna av till exempel hygiensköterska. Några exempel:

  • Måste köket vara inbyggt och stängt? Ja, som huvudregel. Inte alltid på ett omsorgsboende där vårdtagare ska hjälpa till i ett stödjande/lärande syfte.
  • Kan vårdtagare hjälpa till med någon syssla? Ja, utifrån samma rutiner som all personal.
  • Får vi bjuda på det som är tillagat/bakat i avdelnings- eller träningskök? Ja, om det är tillagat på ett säkert sätt. Här avgör den personal som är med.
Till toppen av sidan