Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund - Översikt

Värdegrund för omvårdnad

Inom vård och omsorg behövs ett gemensamt förhållningssätt baserad på en tydlig värdegrund. Värdegrunden för omvårdnad ger vägledning för ett etiskt förhållningsätt i omvårdnadsarbetet. Det innebär formulerade grundläggande värden för hur verksamheten och vårdpersonalen värnar om människans välbefinnande, värdighet och respekten för alla människors lika värde [1] (SFS 2017:30). Vård- och omsorgsarbete bygger på en humanistisk och existentiell grundfilosofi där människan ses som en skapande fri varelse med förnuft, som både är självständig och del i ett sammanhang. Varje människa är unik, har ansvar, kan göra egna val och ska bemötas med ett personcentrerat förhållningssätt [2,3].

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) har formulerat en värdegrund för omvårdnad där respekten för människovärdet, värdighet, sårbarhet, självbestämmande och integritet är centralt. Målet med omvårdnaden är att främja hälsa, motverka ohälsa, lindra lidande och verka för en fridfull död med beaktande av kön, ålder, kulturell bakgrund, social status och uppfattning om vad som är hälsa eller lidande. I mötet med en person som är beroende av vård så är det viktigt att ha förståelse för den utsatthet som det innebär. Det är också viktigt att vara medveten om att mötet kan innebära ett ojämlikt maktförhållande [2].

Respekt för människovärdet

Respekten för människovärdet innebär att varje människa har grundläggande rättigheter att vara den person man är och att ingen människa är förmer än någon annan [4]. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) så ska vård ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Vårdpersonal har skyldighet att verka för alla människors lika värde och rätt till lämplig vård oavsett rättslig status [2].

Värdighet är kopplat till respekten för alla människors lika värde [5]. Värdighet kan beskrivas som en känsla av självrespekt och integritet [6], som främjas av att vara lyssnad på och känna sig sedd [5]. Studier visar att personer som är beroende av vård upplever värdighet när de känner sig respekterade som fria, självständiga och kompetenta människor [5,6]. Sårbarhet handlar om lidande och skörhet. En sårbar person har av olika orsaker en minskad förmåga att skydda sig själv från att drabbas av förvärrad sjukdom, skada och lidande. När en sårbar person behöver hjälp att skydda sig mot sjukdom eller skada behöver vårdpersonalen vara lyhörd för att hjälpa personen att utvecklas och hitta alternativ [7].

Respekt för självbestämmande (autonomi)

Autonomi är ett begrepp kopplat till självständighet, frihet, oberoende och förmåga att själv få styra sitt liv [2]. För att självständigt kunna fatta egna beslut så behövs förmåga att formulera sina önskningar, kompetens att fatta beslut och kunna omsätta sina önskningar i handling [8]. I patientlagen (SFS 2014:821) kan man läsa att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Vidare står också skrivet att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Det innebär en dialog där vårdaren är lyhörd för den person som är beroende av vård och den personens egen kunskap [8]. När en person av olika anledningar har nedsatt förmåga att fatta egna beslut behöver vårdpersonalen ge stöd och hjälp att fatta beslut som bäst hjälper personen och som innebär bästa möjliga livskvalitet [8].

Respekt för integritet

Integritet handlar om rätten att ha en personlig sfär, personlig identitet och ett integrerat jag [8]. Det innebär att alla människor har ett egenvärde som person oavsett vilken psykisk eller fysisk kapacitet den har. Som vårdpersonal är det viktigt att respektera integritet genom att vara lyhörd för patientens historia inklusive kulturella normer och livssammanhang [2,4].

Upplevelse av tillit, mening och hopp

Grundläggande värden för att främja en god vård är att bygga upp tillit, mening och hopp. Med tillit menas att känna sig trygg nog att överlämna till vårdaren att ta hand om det som man inte längre klarar själv. Vårdaren behöver vara öppen och förvalta tilliten med respekt [9]. Möten som genomsyras av tillit, bekräftelse och kärlek kan lindra lidande [10]. Lidande och sjukdom kan ibland innebära upplevelser av en existentiell kamp och ett sökande efter en mening [11]. Det kan handla om en vilja till mening med riktning på framtiden. Det är något som människan måste söka efter själv [12]. Hopp kan beskrivas som en förväntan eller föreställning om framtida möjligheter och en drivkraft för att kunna uppnå dem. Det kan handla om fantasier, kampanda, möjligheter till förbättrad hälsa och livskvalitet eller önskan om en befrielse från motgångar [13].

Dialog

Genom att sätta ord på sitt lidande för någon som lyssnar aktivt så kan verkligheten omformuleras och en ny mening utvecklas [11]. Det innebär ett krav på vårdaren att vara öppen för personens berättelse och livssituation [2]. Genom reflektion och dialog med andra människor så kan vi dela olika ståndpunkter, komma fram till en gemensam förståelse och etiskt acceptabla handlingsalternativ. Dialogen ger oss förutsättningar att bli uppmärksamma på våra värderingar och en förmåga att utveckla en etisk medvetenhet [14,15].

Människor i särskilt utsatta situationer

Personer som är papperslösa

Vård och behandling ska ges i enlighet med de prioriteringsgrunder som gäller inom hälso- och sjukvården samt vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt lag är Sveriges regioner skyldiga att erbjuda vård och behandling till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, utifrån den enskildes behov. Det gäller också för personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändigt tillstånd för att vistas i landet och för de som är papperslösa, det vill säga de som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen [16].

Personer med skyddad identitet

Respekt för integritet innebär att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet. När en person blivit utsatt för allvarligt hot och/eller våld kan personen efter noggrann prövning få skyddad identitet. Personliga uppgifter får vid sådana ärenden inte offentliggöras [17].

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan