För att uppnå en personcentrerad vård i enlighet med patientlagen som vilar på en humanistisk värdegrund och människosyn är det viktigt att tänka på nedanstående.

Medvetenhet och kommunikation

Lyssna in vad patienten förmedlar uttryckligen och "mellan raderna" och för en dialog, istället för att hålla en monolog, med patienten och dennes närstående [24,25].

 • Våga fråga om det som kan vara viktigt för patienten [24,25].
 • Ställ öppna frågor och undvik frågor som bara kan besvaras med ja/nej (fråga istället exempelvis: Hur..? Vad är viktigt för dig just nu? Berätta mer...) [24,25]
 • Bekräfta att du hört vad patienten sagt [24,25].
 • Var närvarande i mötet och lyssna in patientens tankar, frågor, förhoppningar och farhågor [24,25].
 • Var observant på om patienten lever under skyddad identitet, och agera därefter.
 • Reflektera över situationen och mötet i vården [24,26].
 • Reflektera över dig själv, dina egna reaktioner och uttryckssätt [24,26].

Samtala med dina kollegor om hur en gemensam värdegrund kan genomsyra just din verksamhet.

Arbetssätt

För att personcentrerad vård ska vara en röd tråd i vården är det viktigt att vara observant på att patienter aldrig objektifieras och ses som en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos [7]. Se patienten som en person med egen förmåga till informerade val där autonomi och medbestämmande betonas och respekteras [16] (SFS 2014:821). Tillämpa helhetssyn där patienten förstås och ses med mänskliga behov utöver de medicinska [7,27].

Tänk på att:

 • Hålla patienten väl informerad och göra överenskommelser med patienten (och eventuella närstående) som ska vara aktiv i planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen [7,12-14,20-22]. 
 • I hög grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård [7,12-14,27].
 • Lyssna och lära av patientens berättelser om sin situation och sina sjukdomsupplevelser [7].
 • Ställa krav på arbetsgivaren att medverka till ett systematiskt och genomgående arbetssätt som innebär att planera, integrera och kvalitetssäkra omställningen till personcentrerad vård [7].
Till toppen av sidan