För att uppnå en personcentrerad vård i enlighet med patientlagen (SFS 2014:821) som vilar på en humanistisk värdegrund och människosyn är det viktigt att tänka på nedanstående.

Medvetenhet och kommunikation

Lyssna in vad patienten förmedlar uttryckligen och "mellan raderna" och för en dialog, istället för att hålla en monolog, med patienten och dennes närstående [32,33].

 • Våga fråga om det som kan vara viktigt för patienten.
 • Ställ öppna frågor och undvik frågor som bara kan besvaras med ja/nej. Fråga istället exempelvis: Hur..? Vad är viktigt för dig just nu? Berätta mer....
 • Bekräfta att du hört vad patienten sagt.
 • Var närvarande i mötet och lyssna in patientens tankar, frågor, förhoppningar och farhågor.
 • Var observant på om patienten lever under skyddad identitet, och agera därefter.
 • Reflektera över situationen och mötet i vården [32,33].
 • Reflektera över dig själv, dina egna reaktioner och uttryckssätt [32,34].

Samtala med dina kollegor om hur en gemensam värdegrund kan genomsyra just din verksamhet.

Arbetssätt

För att personcentrerad vård ska vara en röd tråd i vården är det viktigt att vara observant på att personer som är beroende av vård aldrig objektifieras och ses som en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos [20,21]. Se personen med egen förmåga till informerade val där autonomi och medbestämmande betonas och respekteras [20,21] . Tillämpa helhetssyn där personen förstås och ses med mänskliga behov utöver de medicinska [20,21].

Tänk på att:

 • Hålla personen väl informerad och att göra överenskommelser där personen i fråga (och eventuella närstående) inkluderas i och uppmuntras att vara en del av planering och genomförande av den egna vården och rehabiliteringen.
 • I hög grad fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara människa och i behov av vård.
 • Lyssna och lära av personens berättelser om sin situation och sina sjukdomsupplevelser.
 • Ställa krav på arbetsgivaren att medverka till ett systematiskt och genomgående arbetssätt som innebär att planera, integrera och kvalitetssäkra omställningen till personcentrerad vård [20,21].

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan