Hörselnedsättning och rehabilitering

Hörselnedsättning och rehabilitering - Översikt

Orsaker till hörselnedsättning

Det finns olika skador eller sjukdomar i hörselorganet som orsakar försämrad hörsel. Ett sätt att gruppera hörselskador är att utgå från var skadan finns. Beroende på var skadan har sitt ursprung benämns den olika:

  • Skador i mellanörat i trumhinna eller hörselben kallas ledningshinder.
  • Skador i innerörat (cochlea) kallas sensorisk nedsättning.
  • Skador i hörselnerven kallas auditiv neuropati.
  • Skador i hjärnan kallas central hörselnedsättning
     

Vet man inte exakt var skadan sitter kallas det ofta sensorineural hörselnedsättning. Det kan även finnas kombinationer av dessa skador.

Konsekvenser av nedsatt hörsel

En hörselnedsättning påverkar alltid kommunikationen mellan människor och kan förvärra fysiska och psykiska sjukdomar, till exempel demens samt ge sociala konsekvenser. Såväl arbetslivet som relationerna inom familjen och fritiden kan påverkas. En person med nedsatt hörsel kan ha svårt att urskilja vad som sägs i samtal med en eller flera personer. Det kan också vara svårt att lokalisera och avståndsbedöma en ljudkälla samt att upptäcka och uppmärksamma exempelvis trafikljud och signaler. Dessa förluster kan ge stor påverkan på upplevelsen av livskvalitet och leda till isolering, depression och långvariga sjukskrivningar.

Ett stort antal studier har påvisat ett samband mellan grad av hörselnedsättning och grad av demens. Flera studier har också visat att tidig och korrekt hörselrehabilitering kan fördröja demensutveckling.

Tinnitus

Ordet tinnitus kommer från latinets "tinnire" som betyder klingande ringning, klirr eller skrammel. Begreppet används idag för det som tidigare kallades öronsus och är ingen sjukdom utan ett symtom. Tinnitus kan beskrivas som en mer eller mindre obehaglig ljudsensation som endast kan förnimmas av den som upplever den och kan liknas vid fantomsmärta och sålunda klassificeras som "fantomljud". I de flesta fall är det ett tillfälligt problem. Nästan alla människor har någon gång haft oljud i öronen, men för en del personer kan tinnitus bli beständig och mycket besvärande. Fenomenet kan ha olika orsaker. Många med tinnitus har också hyperacusis (ljudkänslighet). Det innebär att vardagsljud kan bli plågsamt höga och ge obehagskänsla, öka tinnitus och ibland kännas smärtsamma. Behandling är vanligen den som också erbjuds vid tinnitus.

I samarbete med personal inom hörselvården utreder man orsakerna och söker sig sedan fram till olika behandlingsformer beroende på orsaker och grad av besvär. Det kan vara läkarbesök för medicinsk bedömning och behandling, information, psykologisk behandling med stödjande terapi eller kognitiv beteendeterapi, teknisk behandling med hörhjälpmedel. Finns muskulär spänning i nacke och axlar samt bett behövs bedömning och behandling av fysioterapeut och/eller tandläkare.

Hörselvård

Regionerna erbjuder invånarna hörselvård och denna vård kan bedrivas i både offentlig som privat regi. Kontakta regionen om vilken typ av hjälp som finns tillgänglig.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan