Katetrar, sonder och drän

Central venkateter

Innehåll

Visa innehåll som:
Central venkateter - Översikt

En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer av CVK, avsedda för kort- eller långtidsbruk.

Indikation och dokumentation

Korrekta och strikta indikationer ska alltid tillämpas för ingrepp i blodbanorna [1,2,5] Exempel på indikationer:

Förberedelser och inläggning

Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik.

Handhavande

Injektion/infusion/transfusion ges alltid via desinfekterad injektionsventil eller trevägskran. En central venkateter (CVK) får endast användas om läge och funktion kontrollerats genom exempelvis blodreturkontroll.

Blodprov och blododling via CVK

Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, adapter och rör eller spruta.

Injektion, infusion och transfusion

En central venkateter (CVK) är antingen utrustad med avstängningsventil (on/off-knapp) eller klämma beroende på fabrikat. Dessa möjliggör avstängning mot patient vid byte av injektionsmembran, kranar och slangar.

Omläggning och kranbyte

Omläggning utförs var 3:e till 5:e dag i sluten vård. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller förorenat bör omläggning ske omedelbart. I öppenvård/hemsjukvård kan omläggning av praktiska skäl utföras upp till var 7:e dag.

Spolning och heparinisering

Central venkateter (CVK) spolas med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Den mekaniska rengöringen är en viktig åtgärd för att minska risken för stopp.

Avlägsnande av CVK

Behovet av central venkateter (CVK) bör omprövas dagligen hos varje enskild patient. Om CVK inte behövs ska den avlägsnas [1]. Infektionsrisken ökar med antalet CVK-dygn [14].

Komplikationer

Andningssvårigheter, bröstsmärtor, hosta samt pulsstegring och blodtrycksfall de närmaste timmarna efter insättandet eller borttagandet av central venkateter (CVK) kan vara ett tecken på att lungsäcken eller lungan punkterats vid det operativa ingreppet.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om central venkateter.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom central venkateter.

Till toppen av sidan