Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Central venkateter

Förberedelser och inläggning

Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras och utförs av läkare, om möjligt på operationssal [1].

Patientinformation

Information till patienten bör ske muntligt och skriftligt och innehålla följande:

 • Vad en central venkateter (CVK) är.
 • Indikation.
 • Hur den ser ut och hur den fungerar.
 • Hur inläggningen går till, förberedelser och kontroller efter inläggningen.
 • Skötsel av CVK.
 • Inspektion av hud och insticksställe runt CVK.
 • Vikten av god hygien för att förebygga infektion och vad han/hon bör vara observant på.
 • Möjliga komplikationer.
 • Var patienten kan vända sig med frågor.

Patienten bör om möjligt ge sitt samtycke till inläggning [1]. 

Patientinformation  "Central venkateter" finns på 1177.se.

Förberedelser

Lokala anvisningar angående:
 • Remiss för inläggning och röntgen.
 • Blodprovstagning.
 • Eventuell fasta.
 • Eventuell preoperativ hud- och hårtvätt.

Hårkortning utförs vid behov, av bandageringstekniska skäl. Detta görs med håravkortningsapparat eller sax [5,6].

Här finns regionala tillägg

Inläggning

Inläggning ska ske under sterila förhållanden. Läkaren använder munskydd, operationsmössa, steril rock och sterila handskar. Den person som är uppdukare/assistent bör ha mössa, med utgångspunkt att hår inte ska falla ner på uppdukat material, munskydd om denne befinner sig inom armlängds avstånd för att saliv inte ska stänka på materialet. I övrigt gäller basala hygienrutiner.

Huddesinfektion görs med klorhexidinsprit: klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol cirka 70% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat desinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet.

Ett stort område runt insticksstället desinfekteras. Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter. Därefter fixeras sterilt draperingsmaterial tätt mot patientens hud [7-10]. Inläggning sker i lokalbedövning men vid behov kan sedering och smärtlindring ges intravenöst.

Ansvarig läkare ska bedöma och godkänna kateterspetsläget före användning av CVK. Intravenöst kateterspetsläge verifieras med venöst backflöde. Vid CVK med flera lumen kontrolleras blodretur i den distala och proximala lumen [1].

Lokal anvisning kan finnas angående tillvägagångssätt vid byte av CVK över ledare.

Rutiner efter inläggning

Lokala anvisningar angående:

 • Observation av patient avseende andning, puls, blodtryck och insticksställe de första postoperativa timmarna för att upptäcka tidiga komplikationer.
 • Överrapportering efter ingreppet.
 • Fastställande av kateterspetsläge via genomlysning under inläggningen eller postoperativ röntgenkontroll.
 • Rutin för bevakning av röntgensvar till remitterande läkare angående användande av nylagd CVK.
Till toppen av sidan