Central venkateter

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området central venkateter

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Förberedelser och eftervård vid inläggning av CVK

 • Förberedelser vid inläggning av CVK (remiss för inläggning och röntgen, blodprovstagning, eventuell fasta, eventuell preoperativ hud- och hårtvätt).
 • Observation av patient avseende andning, puls, blodtryck och insticksställe de första postoperativa timmarna för att upptäcka tidiga komplikationer.
 • Överrapportering efter ingreppet.
 • Fastställande av kateterspetsläge via genomlysning under inläggningen eller postoperativ röntgenkontroll.
 • Rutin för bevakning av röntgensvar till remitterande läkare angående användande av nylagd CVK.
 • Tillvägagångssätt vid byte av CVK över ledare.

Handhavande

 • Angående intervall av blodreturkontroll då CVK är i bruk (till exempel kontinuerlig infusion) dygnet runt.

Blodprov och blododling

 • Provtagning ur CVK gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur CVK gällande koagulationsprover då heparinlås används.
 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur CVK.

Injektion/infusion/transfusion

 • Angående intervall av blodreturkontroll.
 • Om mängd Natriumklorid 9mg/mL för spolning före/mellan/efter läkemedel kan förekomma.
 • Gällande injektion av kontrast i CVK hänvisas till lokal anvisning samt tillverkares rekommendation.

Spolning och heparinisering

 • Om heparinlås ska anläggas efter avslutad injektion, infusion eller blodprovstagning eller när systemet är vilande ska lokala anvisningar följas.

Avlägsnande

 • Rutin för odling av CVK-spets.
 • Fortsatt observation av patient och förband.
 • Eventuellt tid i planläge.

Komplikationer

 • Rutin då extravasal infusion av cytostatika inträffat.
Till toppen av sidan