Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Före användning

Injektion/infusion/transfusion bör alltid ges via desinfekterat injektionsmembran. Injektionsmembran ska desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder [1,17,18]. Låt därefter lufttorka. En central venkateter (CVK) får endast användas om läge och funktion kontrollerats genom exempelvis blodreturkontroll.

Märkning av infartsväg

Intravasala katetrar ska vara märkta så att inga tveksamheter kan uppstå beträffande deras ändamål. För att få enhetlig, enkel och tydlig märkning använd vit etikett med svart text och märk med utskriven text "central venkateter", inte förkortning. Etiketten fästes runt katetern. Infusionsslangar som kan kopplas till olika infarter märks i den distala delen av slangen. Märkning är speciellt viktig om patienten har fler än en in- eller utfartsväg. På förbandet anges central venkateter och datum för omläggning.

Hygien

Tänk på följande:

  • Använd engångsplastförkläde eller skyddsrock vid behov.
  • Desinfektera händerna före och efter hantering av CVK.
  • Använd vid behov skyddshandskar vid hantering av CVK [15]. Exempelvis vid kontakt med kroppsvätskor eller på grund av läkemedlet som ska ges. Desinfektera alltid händerna innan handskar tas på.
  • Arbeta alltid aseptiskt så att det rena behålls rent och det sterila behålls sterilt [15]. Läs mer i avsnittet Ren och steril rutin utanför operationsenheter.
  • Utför så få manipulationer som möjligt, ha ett genomtänkt arbetssätt.
  • Vid manipulation: desinfektera injektionsmembran i minst 5 sekunder.
  • Låt lufttorka efter desinfektion.
  • Patienten kan gärna duscha om huden är hel och förbandet över insticksstället är tätt.

Inspektion

Inspektion av området kring insticksstället och suturer genom det transparenta förbandet görs dagligen för patient i slutenvård [1]. I öppenvård inspekteras insticksstället i samband med omläggning samt vid behov. Inspektion mellan omläggningstillfällen kan många gånger göras av patienten själv eller närstående. Patient eller närstående bör informeras om vad de ska vara observanta på samt var de ska vända sig vid problem [1].

Rapportera till ansvarig läkare om huden vid insticket eller eventuell tunneleringskanal är rodnad, svullen, smärtar, är värmeökad eller vätskande [1]. Dessutom rapporteras oförklarlig feber till ansvarig läkare eftersom CVK-relaterad infektion då kan vara en möjlig orsak.

Patientens läge i sängen

Vid all manipulering av CVK bör patienten ligga i planläge. Vid vissa sjukdomstillstånd är inte detta lämpligt, patienten kan behöva ha lätt höjd huvudända exempelvis vid andningsbesvär. Om det är lämpligt kan det av praktiska skäl underlätta med planläge vid blodreturkontroll. Viktigast är att katetersystemet alltid är slutet och vätskefyllt [1] och att ha ett arbetssätt som förhindrar att luft sugs in i patienten.

Lokala anvisningar kan förekomma angående intervall av blodreturkontroll då CVK är i bruk  dygnet runt, som till exempel vid kontinuerlig infusion.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan