Perifer venkateter

Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsventil

Byte av PVK

Idag finns inget stöd för rekommenderad bytesfrekvens av PVK. PVK ska ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Patient och närstående behöver ha information och kunskap kring symtom att vara observant på. Det kräver mycket god kunskap hos personalen, extra noggrann inspektion minst var 8:e timme och tydlig dokumentation. Om PVK har applicerats vid en akutsituation då adekvat huddesinfektion inte utförts bör den bytas snarast eller så fort patientens tillstånd tillåter. Läs mer om inspektion och användningstid i Översikt.

Här finns regionala tillägg

Byte av förlängningsslang och injektionsventil

Trevägskran/ventiler, förlängning och förband byts i samband med PVK-byte eller var 72:a timme [10]. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.

Avlägsnande

Vid avlägsnande läggs för patienten behovsanpassat tryck med kompress och fixera med häfta. Dokumentera avlägsnande av PVK och eventuell komplikation i patientens journal. Läs mer i Vårdhandbokens texter om dokumentation. Använd PVK med förlängningsslang läggs i vanligt avfall om ingen blodsmitta registrerats.

En PVK ska omedelbart avlägsnas vid:

  • Kateterdysfunktion.
  • Extravasal injektion.
  • Tromboflebit (se graderingsskala i texten Komplikationer och bedömning).
  • Lokal infektion.
  • Oklara infektionssymtom utan säker förklaring: feber/frossa, påverkat allmäntillstånd, chock.
Till toppen av sidan