Perifer venkateter

Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsventil

Byte av PVK

Idag finns inget tydligt vetenskapligt stöd för rekommenderad bytesfrekvens av PVK och på grund av detta rekommenderar Vårdhandboken regelbundet byte var 72:a timme. Principen är att PVK ska ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas så fort behov av katetern inte föreligger.

Patient och närstående behöver ha information och kunskap kring symtom att vara observant på. Det kräver mycket god kunskap hos personalen, noggrann inspektion regelbundet minst var 8:e timme och tydlig dokumentation. Om PVK har applicerats vid en akutsituation då adekvat huddesinfektion inte utförts bör den bytas snarast eller så fort patientens tillstånd tillåter. Läs mer om inspektion och användningstid i Översikt.

Här finns regionala tillägg

Byte av förlängningsslang och injektionsventil

Trevägskran/ventiler, förlängning och förband byts i samband med PVK-byte eller var 72:a timme [10]. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.

Avlägsnande

Vid avlägsnande läggs för patienten behovsanpassat tryck med kompress och fixera med häfta. Dokumentera avlägsnande av PVK och eventuell komplikation i patientens journal. Läs mer i Vårdhandbokens texter om dokumentation. Använd PVK med förlängningsslang läggs i vanligt avfall om ingen blodsmitta registrerats.

En PVK ska omedelbart avlägsnas vid:

  • Kateterdysfunktion.
  • Extravasal injektion.
  • Tromboflebit (se graderingsskala i texten Komplikationer och bedömning).
  • Lokal infektion.
  • Oklara infektionssymtom utan säker förklaring: feber/frossa, påverkat allmäntillstånd, chock.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan