Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsventil

PERIFER VENKATETER

Byte av PVK

Byte av perifer venkateter (PVK) rekommenderas var 72:e timme för vuxna [9]. Hos barn och svårstuckna patienter kan bytesfrekvensen förlängas. Detta kräver god kunskap hos personalen som använder PVK, extra noggrann inspektion minst var 8:e timma och tydlig dokumentation. Om PVK har applicerats vid en akutsituation då adekvat huddesinfektion inte utförts bör den bytas snarast eller så fort patientens tillstånd tillåter. Läs mer om inspektion och användningstid i Översikt.

Här finns regionala tillägg

Byte av förlängningsslang och injektionsventil

Trevägskran/ventiler, förlängning och förband byts i samband med PVK-byte eller var 72:a timme [8]. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.

Avlägsnande

Vid avlägsnande läggs för patienten behovsanpassat tryck med kompress och fixera med häfta. Använd PVK med förlängningsslang läggs i vanligt avfall om ingen blodsmitta registrerats.

En PVK ska omedelbart avlägsnas vid:

  • Kateterdysfunktion.
  • Extravasal injektion.
  • Tromboflebit (se graderingsskala i texten Komplikationer och bedömning).
  • Lokal infektion.
  • Oklara infektionssymptom utan säker förklaring: feber/frossa, påverkat allmäntillstånd, chock.
Till toppen av sidan