Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Injektioner

Subkutan, sc

Detta är en beskrivning av grundprinciper för subkutan injektion [1]. Vid administrering av insulin rekommenderas att noga inhämta information om läkemedlet. För att säkerställa att förfyllda sprutor och insulinpennor handhas korrekt se tillverkarens anvisningar.

Biverkningar

Biverkningar och komplikationer är oftast läkemedelsrelaterade. Läs alltid i Fass eller bipacksedel innan du administrerar läkemedel.

Val av material

Stickskyddade kanyler ska användas. Val av sprutans storlek avgörs av mängden läkemedel som ska administreras. Injektionskanylens längd och lumen väljs efter tjocklek på den subkutana vävnaden och läkemedlets viskositet. Utvecklingen går mot användning av allt kortare kanyler. Kortare kanyler rekommenderas för att minska risken för intramuskulär injektion med åtföljande risk för svängande glukosvärden och oväntade hypoglykemier.

Huden (epidermis och dermis) är inte tjockare än 3 mm hos någon person oavsett kroppskonstitution eller kön. Smärta upplevs mindre vid injicering med korta kanyler och fin lumen. Det är mycket viktigt att kanylen inte hamnar intramuskulärt om syftet är att administrera ett läkemedel subkutant.

Val av injektionsställe

Lämpliga subkutana injektionsområden är framsida eller yttersida av låren, sätesregionen, yttersidan av överarm samt buken. Om injektionen är ett vaccin rekommenderas injektionsställe i armens övre, yttre del.

Val av injektionsställe grundar sig på rekommendation i Fass om var läkemedel bör administreras, patientens ålder samt patientens tillstånd med avseende på cirkulation, rörlighet eller fysiskt hinder.

Om patienten får regelbundna injektioner är det viktigt att variera injektionsställe för att undvika lipohypertrofi av fettvävnad.

Lår

Injektionsstället identifieras genom att lägga en hand överst på låret och en hand ovanför knäet. En tänkt mittlinje dras på lårets ovansida och injektionen ges på den yttre, laterala sidan av denna mittlinje. Det är riskfyllt att ge en injektion på lårets insida, medialt om mittlinjen, eftersom det löper stora blodkärl och nervbanor där.

Injektionsstället identifieras genom att lägga en hand överst på låret och en hand ovanför knäet.
Subkutant injektionsställe på lårets laterala sida.

Sätesregion

Injektionsstället identifieras genom att mäta ut en kvadrat mellan trochanter major, crista iliaca och sätesfåran. Dela in den stora kvadraten i fyra mindre kvadranter. Ge injektionen i den övre - yttre kvadranten.

Subkutan injektion i sätesregionen, dorsoglutealt.

Överarm

Utgå från benutskottet akromion. Mellan två till tre fingrars bredd nedanför benutskottet finns baslinjen för m.deltoideus i en nedåtriktad trekant. Injektionen kan ges i subkutis i denna trekant. Överarm rekommenderas inte då det är förhållandevis sparsamt med subkutan fettvävnad där och därmed ökad risk att injektionskanylen felaktigt kan hamna i muskelvävnad.

Buk

Subkutan injektion i buken ges ett par centimeter utanför navelområdet.

Subkutan injektion i buken ges ett par centimeter utanför navelområdet.

Tillvägagångssätt vid subkutan injektion

Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätska. Händerna ska desinfekteras före och efter användning av handskarna. Engångs plastförkläde används vid risk för att förorena arbetsdräkten.

 • I samband med iordningställande ska patientens identitet, läkemedelsform, läkemedelsnamn, styrka, dos, administreringssätt och tidpunkt kontrolleras mot ordinationsunderlag. Kontrollera vid behov läkemedel i Fass och märk sprutan (HSLF-FS 2017:37, SOSFS 2011:9).
 • Hos patienten, innan administrering: Kontrollera patientens identitet, läkemedelsnamn, styrka, dos, tidpunkt för administrering och administreringssätt mot ordinationshandling. Ta reda på om patienten har några frågor eller funderingar inför injektionen. Säkerställ att patienten får information om anledningen till injektionen samt vad det innebär att få injektionen. Ta reda på om patienten har någon allergi eller överkänslighet. Ge aldrig injektion i skadad hud.
 • Mät ut var du ska ge injektionen. Läs mer under Val av injektionsställe.

 

Gör så här:

 1. Desinfektera injektionsstället vid behov. Läs mer i texterna om Huddesinfektion. Låt lufttorka.
 2. Håll sprutan med penngrepp. Lyft upp ett subkutant hudveck med den andra handens tumme och pekfinger. Upplyft av subkutis med hela handen kan resultera i att muskelvävnad lyfts med. Ta om möjligt stöd med din hand nära insticksstället. För in kanylen snabbt i 45-90o vinkel mot hudytan beroende på kanylens längd och tjockleken på patientens subkutana vävnad.
 3. Kontrollera vid behov att kanylen inte har hamnat i ett blodkärl genom att aspirera.
 4. Ge injektionen långsamt.
 5. Vänta i tio sekunder och håll sedan i kanylens ansatsstycke då du drar ut kanylen. Släpp hudvecket.
 6. Aktivera eventuellt kanylstickskydd.
 7. Lägg kanylen direkt i behållare för stickande och skärande avfall (SOSFS 2005:26; HSFL-FS 2017:24). Använd alltid enhandsfattning. 
 8. Sätt vid behov på ett plåster.
 9. Ta av eventuella handskar och engångs plastförkläde när sådana använts.
 10. Desinfektera dina händer.
 11. Signera och dokumentera.
 12. Observera patientens allmäntillstånd efter injektionen.

Om injektionen är ett vaccin för vaccination av barn under 6 år, läs mer i Rikshandboken i barnhälsovård.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om blodburen smitta och stick- och skärskador samt exponering för blod.

Subkutan injektion. Lyft upp ett subkutant hudveck med den andra handens tumme och pekfinger. Upplyft av subkutis med hela handen kan resultera i att muskelvävnad lyfts med.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan