Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Huddesinfektion

Huddesinfektion - Översikt

Huddesinfektion syftar till att förebygga infektion. Den primära effekten är att antalet bakterier och eventuella jästsvampar som kan finnas på huden minskar. Risken för infektion varierar beroende på typen av ingrepp.

Huddesinfektion utförs:

  • Före punktion.
  • Före kateterinläggning via huden.
  • I samband med omläggning av kärlkatetrar och andra typer av katetrar som passerar genom huden [1].

När blododling tas genom venpunktion via huden är syftet med huddesinfektion dessutom att minska risken för att blododlingen kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar.

Handdesinfektion

Läs mer om handdesinfektion i texten om basala hygienrutiner och klädregler.

Preoperativ handdesinfektion, huddesinfektion och helkroppstvätt

Se Vårdhandbokens text om preoperativ vård.

Enklare kirurgiska ingrepp (lilla kirurgin)

Vid enklare kirurgiska ingrepp, till exempel borttagning av hudförändringar, utförs huddesinfektion som vid stor kirurgi. Läs mer i Vårdhandbokens texter om peroperativ vård (intraoperativ vård).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan